Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Główne Menu Ikon programu KSIĘGA EXPRESS

menuIkonKE

Główne Menu Ikon składa się z:

FUNKCJE SYSTEMU

IKONAkartoteka5a

ZMIANA FIRMY lub ROKU OBRACHUNKOWEGO

W opcji możemy wybrać katalog z danymi innej firmy (biura rachunkowe) lub otworzyć archiwum z ubiegłych lat.

IKONAblyskawica

ARKUSZ KALKULACYJNY

Dodatkowy program pozwalający na dokonywanie dowolnych obliczeń w układzie pionowym i poziomym. Dostępne funkcje pozwalają na pobieranie danych bezpośrednio z baz Księgi.

IKONAkalkulator

KALKULATOR

W każdym miejscu programu, możemy go uaktywnić i wykorzystać do potrzebnych nam obliczeń. Kalkulator dostępny jest w dowolnym miejscu programu. Może występować w jednej z dwóch form, wybieranych w menu głównym w opcji Widok: Standardowej lub Profesjonalnej. Wersja standardowa jest prostym kalkulatorem, służącym do podstawowych obliczeń z użyciem pamięci. Wybór profesjonalnego narzędzia spowoduje przełączenie się kalkulatora w bardziej rozbudowane okno, służące do prowadzenia wyszukanych obliczeń matematycznych. Dokładny opis profesjonalnego wykorzystania kalkulatora otrzymamy w opcji Pomoc.

IKONAdyskietka

ARCHIWUM

Zapisywanie / Odczytywanie danych z archiwum.

SŁOWNIKI

IKONAmuzeum

BANKI

Słownik banków.

IKONAfacetX

KONTRAHENCI

Słownik kontrahentów z wszystkimi danymi.

IKONAblyskawica1

DEFINICJE DEKLARACJI SPRAWOZDAŃ

Opcja została przygotowana do parametryzowania raportów w oparciu o projekty wykonane w RAVE. Definiując sposób obliczania wartości w polach (np.: funkcja Delphi lub wartość wpisana z ekranu), możemy wykreować listę lub uzyskać wynik.

W opcji tej podajemy parametry poszczególnych raportów. Po przygotowaniu schematu sprawozdań lub deklaracji, okno to nie będzie zbyt często przez nas otwierane, ponieważ drukowanie odbywa się w opcji Wydruki - Raporty - Sprawozdania.

WYDRUKI

Księga I Rejestry

IKONAkartkaX

RAPORTY, DEKLARACJE, SPRAWOZDANIA

Opcja została przygotowana do generowania - drukowania, wcześniej zdefiniowanych raportów, w oparciu o projekty wykonane w RAVE. Parametry każdego z raportów przygotowujemy w opcji Słowniki - Definiowanie sprawozdań.

IKONAkartoteka1

KSIĘGA

Księga przychodów i rozchodów. Wprowadzanie, przeglądanie oraz grupowanie danych.

IKONAnotes1

NOTY KSIĘGOWE, DOWODY WEWNĘTRZNE

Edytor do tworzenia dokumentów wewnętrznych.

IKONAswinia

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Ewidencja wyposażenia będącego w posiadaniu firmy. Bieżące dane wprowadzamy podczas Rejestrowania dokumentów. Wszystkie wcześniejsze zapisy (zanim rozpoczęliśmy pracę z programem Księga Express) bezpośrednio w tej opcji.

IKONAmonitor

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W opcji wprowadzamy, przeglądamy, drukujemy i korygujemy dane dotyczące środków trwałych, którymi dysponujemy. Tworzone automatycznie noty mogą być zaksięgowane bezpośrednio w Księdze.

IKONAkartotekaPlus

REJESTRY SPRZEDAŻY

Zbiór utworzonych rejestrów VAT dotyczących sprzedaży.

IKONAkartotekaMinus

REJESTRY ZAKUPÓW I KOSZTÓW

Zbiór utworzonych rejestrów VAT dotyczących zakupów i kosztów.

IKONAnotesKolo

NOTY KORYGUJĄCE

Edytor oraz ewidencja not korygujących.

IKONAwykres

ZESTAWIENIE KSIĘGI

Opcja zawiera tabelę z sumami wszystkich kolumn Księgi, w rozbiciu na poszczególne miesiące.

IKONAsamochod

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDÓW I WYDATKÓW

Rozliczenia dotyczące użytkowania samochodów.

Rozliczenia

IKONAdymek$

RAPORTY KASOWE

Opcja Raporty Kasowe służy do całkowitego rozliczania obrotów kasy. W opcji wystawiamy wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem kasy. Są to dowody wpłaty KP, wypłaty KW oraz Raporty Kasowe.

IKONAkropka

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI

Kartoteki sald kontrahentów wraz z możliwością "ręcznego" rozliczenia rozrachunków oraz modyfikacji.

IKONAkoperta

PRZELEWY

Opcja do wystawiania, drukowania oraz przeglądania przelewów, a także generowania różnych zestawień.

Kadry Płace

IKONAfacetKartoteka

WYKAZ PRACOWNIKÓW

Wykaz pracowników to lista wszystkich zarejestrowanych osób.

Każdy rekord w tej bazie składa się z wielu pól pogrupowanych tematycznie.

IKONAkartotekaRozdzka

LISTY PŁAC PRACOWNIKÓW

Wykonywanie/ przeglądanie/ drukowanie/ list płac.

IKONAkartkaWykres

RAPORTY Z LIST ZAKSIĘGOWANYCH

Generowanie raportów wyliczanych na podstawie zaksięgowanych list płac.

IKONAkartkaSpinacz

ZBIORÓWKI ROCZNE

Tabela z sum składników przypadających na poszczególne miesiące.

IKONAfacetP

Eksport danych do Płatnika ZUS

Przygotowanie i wysłanie formularzy do Programu Płatnika ZUS.

Zobacz także

Ikony

Ikony - Ogólnie

Ikony do obsługi Baz Danych

Pozostałe Ikony