Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Wykaz pracowników

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Program Księga Express PRO posiada:

Dzięki temu program może dostosowywać się naszych wymagań wraz z rozwojem naszej Firmy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo stosowania zaawansowanej technologii do budowania naszego systemu płac, utworzenie listy wynagrodzenia w układzie standardowym, który jest już zdefiniowany, nie wymaga od użytkownika żadnych wiadomości z zakresu programowania i budowania algorytmów. Cały mechanizm jest dostępny, ale "czeka z boku" do wykorzystania w odpowiedniej chwili.

Dane potrzebne do przygotowania listy gromadzimy w oknie Wykaz Pracowników. Tu w Menu Ikon znajduje się kilka ikon, uruchamiających dodatkowe, kartoteki. Większość z rejestrowanych danych będzie zdefiniowana jednorazowo lub okresowo, a cześć rejestrowana w cyklu miesięcznym.

OKNOkePracownicy

Wykaz pracowników to lista wszystkich zarejestrowanych osób. Po wprowadzeniu danych każdy rekord w tej bazie składał się będzie z wielu pól pogrupowanych tematycznie. Naciśnięcie klawisza ENTER, spowoduje (jak zwykle) wyświetlenie okna edycyjnego bieżącej pozycji. Znajdziemy tam wszystkie dane o konkretnym pracowniku. Pamiętajmy, że w Menu ikon programu znajduje się ikona odpowiedzialna za "ukrywanie" kolumn na ekranie IKONAkartkiTabele(Zobacz Ikony - Ikony do obsługi Baz danych oraz Grupowanie Kolumn).

W opcji Wykaz Pracowników możemy skorzystać z dwóch globalnych ustawień:

Kolejność

Sposób przedstawiania listy pracowników na ekranie. Mamy do dyspozycji kolejność alfabetyczną lub według kodów.

Czynny

Zakres wyświetlania pracowników. Wybieramy czynnych lub zwolnionych. Możemy również wyłączyć filtry, decydując się na ustawienie: wszyscy.

W zależności od wybranego ustawienia (w naszym przykładzie - Lista pracowników ze stawką), po kliknięciu Ikony IKONAdrukarka (lub F5), wydrukujemy odpowiedni raport.

Po wejściu do opcji okno będzie puste, ale już po kliknięciu IKONApnPlus lub IKONAkartkaPusta lub naciśnięciu klawisza INSETR, możemy rozpocząć wpisywanie danych. Informacje podzielono na 10 grup.

BANERpamietaj

Aby najpełniej wykorzystać możliwości programu należy podać jak najwięcej informacji. Wpisanie ich od razu, podczas rejestrowania pracownika jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie musimy pamiętać o potrzebie uzupełniania danych.

Podajemy kolejno Ulicę, Nr domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Pocztę, Gminę, Powiat, Województwo, Telefon i Fax (jeśli pracownik posiada). Pamiętajmy, że dane te drukowane są na deklaracjach podatkowych, więc powinny być wypełnione.

Możemy wprowadzić 2 różne konta bankowe, na które możemy przelewać płacę.

Kliknięcie znaczka BUTTON3kropkispowoduje przekopiowanie adresu stałego zameldowania podanego wcześniej.

W polach podajemy daty kolejnego badania lekarskiego oraz następnego szkolenia BHP.

Jeśli pracownik naszego zakładu jest cudzoziemcem, wtedy należy zaznaczyć czy posiada kartę stałego czy czasowego pobytu.

Sposób wyświetlania kolejnych rekordów na ekranie możemy sami zaprojektować. Każda z pozycji może mieć inny kolor tła oraz liter. Program automatycznie ustawia białe tło oraz czarne litery. Jeśli chcemy zmienić wystarczy kliknąć BUTTON3kropki, aby uruchomić standardową windowsowa paletę kolorów.

Pól opisujących każdą z osób jest około setki. Większość z nich nie jest nam jednak potrzebna na głównym wykazie pracowników, dlatego standardowo zostały ukryte, aby nie zagęszczały niepotrzebnie wykazu.

IKONAoknoOkno edycyjne - wszystkie dane bieżącego rekordu.

Gdy już ustalimy, które informacje chcemy mieć na liście i w jakiej kolejności, możemy zapisać ustawienie. Służy do tego ikona IKONAdyskietkaNieb, znajdująca się na głównym menu ikon.

Dla każdego zarejestrowanego pracownika możemy zakładać dodatkowe kartoteki tematyczne. Program będzie z nich korzystać podczas tworzenia list płac. Do dyspozycji mamy:

IKONAkalendarz1.gif lub F3 - HARMONOGRAM PRACY

W oknie Ewidencji czasu pracy wprowadzamy dni pracy, nieobecności, urlopów i ewentualnie (jeżeli będą wykorzystane) godziny pracy, godziny nadliczbowe. NIE wprowadzamy tutaj dni świadczeń, które mają wpływ na raporty RSA w programie Płatnik ZUS. Takie dane rejestrujemy w kartotekach Świadczeń lub przerw IKONAkaretka(ALT + F3), a ich dni absencji "trafiają" tutaj automatycznie. Przy czym należy pamiętać, że po skasowaniu rekordu w kartotece świadczeń, w harmonogramie należy przeprowadzić korektę, odznaczając pozycje.

W nagłówku okna znajduje się kod, nazwisko oraz imię pracownika, poniżej ikony, a największą część zajmują dwa bloki:

 1. Lewy z kalendarzem trzech miesięcy.
 2. Możemy je przewijać w przód i tył, posługując się czarnymi trójkątami znajdującymi się w rogach nazwy górnego miesiąca. Jeśli klikniemy w nazwę miesiąca i nie puścimy klawisza myszki, pod kursorem pojawi się lista miesięcy. Nie puszczając klawisza przesuwamy się w wybrane miejsce (w zakresie jednego roku oczywiście). Zwolnienie myszki spowoduje przejście do wskazanego miesiąca. Numery dni mogą być wpisane różnymi kolorami, zależnymi od rodzaju nieobecności pracownika w pracy.

  Dzień roboczy to kolor standardowy, czyli czarny. Pozostałe barwy są nawiązaniem do kolorów tła dymków określających typy absencji.

  Zaznaczanie dni do wypełnienia w tabeli listy obecności odbywa się właśnie w tym bloku. Trzymając klawisz CTRL klikamy w wybrane dni lewym przyciskiem myszy. Ta metoda stosowana jest do zaznaczania dni nie sąsiadujących ze sobą, kiedy na przykład pracownik był dwa dni na urlopie wypoczynkowym następne dwa przepracował i znowu wziął 1 dzień, a po tygodniu poszedł na kolejne 3 dni urlopu wypoczynkowego. Następny sposób jest podobny, również stosujemy klawisz myszki oraz klawisz klawiatury. Tym razem jest to SHIFT. Jeśli chcemy zaznaczyć okres czasu wtedy należy kliknąć pierwszy dzień zakresu, następnie trzymając klawisz SHIFT kliknąć ostatni dzień zakresu. Inny sposób zaznaczania jakiegoś okresu to kliknięcie jakiegoś dnia i nie puszczając klawisza myszki przesunięcie się w dół lub w górę. Zwolnienie przycisku spowoduje zaznaczenie okresu pomiędzy tymi dwoma klikniętymi dniami. Jednorazowo możemy zaznaczyć do 42 dni.

 3. Prawy z tabelą, w której oprócz dni wpisany będzie typ absencji oraz ilość i rodzaj godzin pracy.
 4. Gdy już zaznaczymy zakres, wybieramy rodzaj nieobecności spośród dostępnej listy, w menu narzędziowym okna. Następnie klikamy /WYPEŁNIJ/ i odpowiedni typ absencji wypełni zaznaczony wcześniej zakres. Numer oraz nazwa pojawi się w odpowiednim dniu w prawej tabeli.

  Przy dniach roboczych, podajemy również ilość godzin nadliczbowych (jeśli wystąpiły), a dla tych osób, które pracują w systemie zmianowym, należy wypełnić odpowiednie wartości w kolejnych kolumnach. Godziny mogą być wpisane z klawiatury lub wybrane po naciskaniu “trójkącików” (w górę dodajemy w dół odejmujemy).

  Po wypełnieniu danych (pkt 1 i 2) klikamy BUTTONzapisz by zapisać zmiany.

Pod tabelą znajduje się informacja ile dni zasiłków przypada na zakład pracy. Jeśli wartość ta jest większa niż 35, wtedy informacja o liczbie wyświetlona będzie w na czerwonym tle. Należy dokonać korekty, dzieląc świadczenia wypłacane przez zakład oraz ZUS. (Program przelicza dni po kliknięciu BUTTONzapisz.)

W oknie znajduje się kilka ikon do obsługi baz danych oraz przycisków ułatwiających pracę z harmonogramem. Są to:IKONAkartotekaLupaIKONAdrukarka2IKONAexcelIKONAkartkaZapisanaIKONAkartkaMarkerIKONAdyskietka (po wprowadzeniu danych lub ich korekcie pamiętaj o zapisie).

IKONAkaretkalub Alt +F3 Świadczenia lub przerwy

IKONAkartkaNoteslub F6 Stałe składniki oraz IKONAnozyczki1lub F7 Składniki Tymczasowe

IKONAlozkolub F8 Dane ZUS

IKONAkartkaSpinacz lub ALT + F9 Wydruk Rocznej Kartoteki wynagrodzeń pracownika (bieżącego)

Po wejściu do opcji okno jest puste. Po ustawieniu parametrów i obliczeniu zbiorówek IKONAblyskawica2 lub F9, wyświetlone zostaną sumy kolejnych składników, w rozbiciu na poszczególne miesiące. Dla każdego pracownika wyświetlane są tylko te składniki, które brały udział w naliczaniu jego płacy. Kod oraz nazwisko i imię osoby, znajdują się w górnej linii okna.

IKONAkartkaReka lub F9 Umowy - Zlecenia

IKONAdziecilub F10 Dane o rodzinie

W sekcji

Okno edycyjne

Świadczenia lub przerwy

Wyszukiwanie - F4

Składniki Stałe - F6 oraz Tymczasowe - F7

Dane ZUS

Umowy - Zlecenia

Dane o rodzinie - F10

Zobacz także

KADRY

Lista płac pracowników

Raporty z list zaksięgowanych w KE

Zbiorówki Roczne

Eksport danych do Płatnika