Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Dostęp do opcji:

Przed rozpoczęciem rejestrowania przebiegów i wydatków wybieramy pojazd (BUTTONtrojkat) oraz miesiąc, którego dane te dotyczą. Po kliknięciu ikony IKONAkartkaPusta lub naciśnięciu klawisza INSERT rozpoczynamy rejestrowanie. Jeśli aktywna jest zakładka pierwsza, pola dotyczą ewidencji przejazdów, jeśli druga podajemy dane o wydatkach związanych z danym pojazdem.

KEewidencjaPrzejazdow

Podczas ewidencjowania danych korzystamy z założonych wcześniej słowników (F12, Alt +strzałka w dół, BUTTON3kropki,BUTTONtrojkat). Możemy także dopisywać kolejne trasy podczas rejestrowania. Nie musimy wtedy tracić czasu na otwieranie kolejnych okien. Pamiętać jednak należy, że co pewien okres czasu ustalane są nowe stawki. Aby obliczenia były poprawne musimy uaktualnić dane pojazdów.

Księgowanie w „Ewidencji Wydatków” dotyczących eksploatacji pojazdu jest połączone z Rejestrami VAT zakupów. Oznacza to, że bezpośrednio z okna „Wydatku” możemy otworzyć wpis do Rejestru VAT. Wprowadzone tam dane (data, nr dokumentu, opis, treść, kwota netto) zostaną automatycznie zapisane w „EW”. (Aby zakładka "VAT" została otworzona należy zaznaczyć BUTTONfajka1 w polu "Odliczać VAT".)

W drugiej zakładce podajemy podstawowe dane, na podstawie rachunków wystawionych na dany pojazd. Oprócz daty, numeru faktury oraz wartości (brutto), wpisujemy także opis to znaczy, czego dany rachunek dotyczy. W polu tym możemy skorzystać z już istniejącego słownika opisu operacji (F12 lub BUTTON3kropki).

Jeżeli chcemy wprowadzać dane kolejnego pojazdu musimy wybrać odpowiedni w górnej części okna (w naszym przykładzie druga linia menu ikon).

Za polem wyboru pojazdu znajduje się ikona IKONAkartkaOdznacz. Jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie na ekranie danych wszystkich samochodów. Taką tabelę możemy poddać kolejnej obróbce, grupując na przykład dane. Korzystamy z ikony IKONAperforacjalub naciskamy klawisz F7.

KEewPrzejazdow

W oknie znajdują się także ikony:

IKONAe(lub F9)

Sumowanie wartości.

IKONArave

Projektowanie wydruków ewidencji pojazdów. Zobacz także RAVE.

IKONArekaLewo

Włącz/wyłącz ustawienie początkowego numeru. Jeśli chcemy kontynuować numerację z poprzedniego okresu (np.: przed rozpoczęciem pracy w Księdze), w polu poprzedzającym tą ikonę, podajemy liczbę, od której program ma rozpocząć numerowanie. Ikona działa na zasadzie przełączania.

IKONAwykrzyknik

Wykonaj numerowanie pozycji dla bieżącego pojazdu, w bieżącym miesiącu. Jeśli pole "Od numeru" jest aktywne i wpisana jest w nim jakaś liczba, program przenumeruje pozycje rozpoczynając właśnie od tej liczby.

Po wprowadzeniu wszystkich miesięcznych danych możemy przystąpić do rozliczenia miesięcznego.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania