Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Ewidencja Środków Trwałych

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

W opcji wprowadzamy, przeglądamy, drukujemy i korygujemy dane dotyczące środków trwałych, którymi dysponujemy. Tworzone automatycznie noty mogą być zaksięgowane bezpośrednio w Księdze PiR.

Wprowadzanie danych rozpoczynamy jak zwykle po naciśnięciu klawisza INSERT lub kliknięciu ikony IKONAkartkaPusta w menu okna. W otwartym oknie wypełniamy dane. Pierwsze dwa pola program podpowiada automatycznie. L.P. to liczba porządkowa, którą program zaznacza (dla siebie) w bazie kolejne rekordy. Nie można wprowadzić dwóch takich samych numerów, ponieważ program kontroluje ich poprawność. Jeśli zmienimy L.P., przy kolejnym dopisywaniu środka trwałego program zaproponuje następny. Tym sposobem, jeśli zmieniamy numer, mogą powstać dziury w numeracji L.P.

BANERwskazowka

Zanim zaczniesz wprowadzać bieżące zakupy środków trwałych, zarejestruj wszystkie środki już użytkowane w firmie.

Przed wprowadzeniem środków trwałych, (użytkowanych przed zakupem naszego programu) przygotuj sobie listę według kolejności przyjmowania środków do firmy. Tym sposobem wszystkie ŚT znajdą się na liście według LP i daty zakupu.

Kolejne pole, które wypełnia program to Nr ewidencyjny. Również i tutaj automatycznie otrzymany numer możemy zmienić. W tym przypadku jest to jednak uzasadnione, ponieważ przy wprowadzeniu możemy sami ustalić format numeru. Na przykład:

Po podaniu nazwy środka trwałego przystępujemy do jego klasyfikacji oraz szczegółowego opisu. W jednej z kolejnych wersji programu, w pierwszym polu kartoteki można będzie skorzystać z pomocy czyli gotowego słownika KRŚT.

Kartoteka środka trwałego została podzielona na kilka grup:

Zakup (nabycie)

Użytkowanie

Jeśli jest ktoś odpowiedzialny za użytkowanie danego środka trwałego, jego nazwisko wpisujemy właśnie w tym polu.

Amortyzacja podatkowa

BANERuwaga

Przy wprowadzania środków trwałych starych (użytkowanych przed rozpoczęciem pracy z programem), pamiętajmy, że niektóre z nich mogą mieć inną wartość. Na przykład gdy:

- części dokupione do ŚT zostały w nim zamontowane na stałe, zwiększając tym samym jego wartość,

- ŚT został częściowo uszkodzony, co zmniejszyło jego wartość.

Program posiada metodę Liniową, Jednorazową oraz Przyśpieszoną. Jednak ta ostatnia musi mieć współczynnik określony na początku amortyzacji.

Amortyzacja Bilansowa (pola nie muszą być wypełniane)

Jeśli wartość amortyzacji wpisywanej w koszty jest inna niż rzeczywista, wtedy do wpisania faktycznych wydatków, posłużą nam pola należące do tego akapitu. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest zakup samochodu osobowego, którego wartość przekracza 10 tys. EUR. Powyżej podamy dane obliczone na podstawie odpowiedniego kursu, natomiast w polach tych wprowadzimy realne wydatki.

(Pola wypełniamy jak w Amortyzacji Podatkowej)

Charakterystyka

Dla każdego ŚT przewidziane zostały także pola pozwalające na jego dokładny opis. Wypełnienie tych danych nie jest konieczne, ale niewątpliwie "może się przydać". Pamiętajmy, że z pól typu memo wychodzimy po naciśnięciu klawisza TAB.

Po wprowadzeniu ŚT ich lista pojawi się w oknie.

KPIRsrodkiTrw

Tabelę w oknie obsługujemy także przy pomocy Ikon do obsługi Baz Danych.

W menu okna znajdują się kilka ikon:

IKONAkartkaPusta

lub INSERT

przyjęcie nowego środka.

IKONAokno

lub ENTER

zmiana danych. Edycja rekordu.

IKONArave

 

Projektowanie wydruku ewidencji w trybie graficznym lub tekstowym. Wyboru dokonujemy po kliknięciu BUTTONtrojkat.

IKONAdrukarka

lub F5

Wydruk ewidencji.

Kolejna ikona IKONAkartkaIukrywa listę operacji. Aby ją wyświetlić klikamy myszką w BUTTONtrojkatznajdujący się za nią.

KPIRsrodTrwOp

  • Przyjęcie nowego środka.
  • Zmiana wartości (modernizacja). Jeśli w trakcie użytkowania wartość amortyzowana ŚT uległa zmianie, należy ją skorygować. W oknie, które pojawi się po wybraniu tej operacji, znajdziemy pola, które pozwolą na taką modernizację. Pamiętajmy, że jeśli chcemy pomniejszyć wartość ŚT, wpisywaną kwotę musimy poprzedzić znakiem "minus". Jak zwykle należy zwrócić uwagę na datę, która ma wpływ na wystawienie w odpowiednim miesiącu poprawnej noty amortyzacyjnej. Dlatego istotna jest też kolejność modernizowania i tworzenia noty amortyzacyjnej, żeby się później nie okazało, że modernizacja nie została ujęta w naliczaniu amortyzacji.

BANERpamietaj

Jeśli testujesz opcję Ewidencji Środków trwałych NIE MOŻESZ KSIĘGOWAĆ not amortyzacyjnych do książki. Opcja ta jest dostępna podczas Obliczania amortyzacji za dany miesiąc - ikona IKONAe lub klawisz F9.

KPIRsrodkiTamort

Po zaksięgowaniu ich do książki możemy zapomnieć o skasowaniu i później będzie problem, ponieważ deklaracja zostanie zaniżona.

Kolejna ikona, która znajduje się w oknie Ewidencja Środków Trwałych to IKONAkartkaSpinaczKartoteka Umorzeń (także klawisz F8). W niej znajdziemy dane dotyczące umorzenia: ile było do umorzenia, ile pozostało i ile umorzono.

Na koniec pozostał jeszcze parametr z miesiącem oraz ikona IKONAe. Po wejściu do opcji program automatycznie ustawia miesiąc, który powinien być zamknięty, czyli ten za który nie naliczono jeszcze not amortyzacyjnych. Aby to zrobić klikamy ikonę IKONAe. Po akceptacji pytania: "Obliczyć amortyzację za miesiąc?", odpowiednie dane zostaną wyświetlone w oknie - przykład 1.

KPIRsrodkiTamort1

Gdy dla danego miesiąca nie ma podstaw do naliczenia noty amortyzacyjnej odpowiedni komunikat pojawi się na ekranie - przykład 2. Jak informuje nas umieszczony w oknie komunikat powinniśmy zapisać pustą amortyzację (zamknąć miesiąc). Sytuacja taka najlepiej będzie widoczna na przykładzie. Pierwszy środek trwały zakupiono w miesiącu marcu. Do tego czasu nie występowały w firmie żadne środki, które byłyby amortyzowane. Mimo to należy zamknąć kolejne miesiące (Obliczyć i ZAPISAĆ puste IKONAdyskietkalub F9) : styczeń, luty i marzec. W miesiącu kwietniu komunikat o braku danych do amortyzacji nie pojawi się już i naliczanie not od tej pory przebiegać będzie jak w przykładzie 1. Przed zapisaniem notę NALEŻY wydrukować: F5 lub IKONAkartotekaLupaIKONAdrukarka, ponieważ później nie ma takiej możliwości.

Pamiętajmy, by nie księgować do Księgi not jeśli jesteśmy w fazie testowania programu. ( Patrz wyżej) Jeśli wszystko jest prawidłowo naliczone, a dane są rzeczywiste wybieramy oczywiście opcję z zapisem do książki. Teraz pozostaje nam już tylko Zapis IKONAdyskietkalub F9 i wszystkie kartoteki zostaną uaktualnione, a w księdze znajdzie się odpowiednia nota.

1gd

Zwiększyłem wartość ŚT, jako cenę wpisałem nową wartość (cena początkowa plus modernizacja) zamiast (chyba ?) ceny modernizacji. Teraz mam podstwę naliczania ponad dwukrotnie większą od początkowej. Z tego co wiem nie da się tego modyfikować :(( . Jeżeli usunę cały środek i ponownie wprowadzę, czy nie zamiesza mi to w już wyliczonych ratach amortyzacyjnych ??

W pozycji Wartość modernizacji wpisujemy tylko KWOTĘ SAMEJ ZMIANY, a nie łączną kwotę po modernizacji.

Proszę wprowadzić jeszcze raz modernizację, podając w polu "Wartość" UJEMNĄ kwotę, o którą łączna wartość inwentarzowa ma się zmniejszyć.
Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania