Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Lista płac pracowników

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Pierwsza lista płac

Listę płac możemy wykonać bez znajomości sposobu jej definiowania, korzystając z gotowych szablonów.

Wyświetlone okno zawiera dwie zakładki (gdy są już listy płac) lub tylko pierwszą zakładka, gdy list jeszcze nie ma. Pierwsza z nich zawiera wykaz list utworzonych w naszym systemie.

Opis kolumn oraz informacje jakie należy podać podczas tworzenia nowej listy:

KElistapPlac

Po "przełączeniu" się na drugą zakładkę (można również za pomocą przycisku "Otwórz" lub F6) otrzymamy widok jak wyżej. Po wybraniu przycisku "Dodaj pracownika (ów)" lub za pomocą klawisza INSERT (będąc w lewym oknie) otwieramy okno z listą pracowników. Możemy zatwierdzić (wprowadzić do listy) jednego pracownika przez potwierdzenie klawiszem ENTER lub LKM x2. Drugi sposób, to możliwość zaznaczenia kilku rekordów i wybraniu przycisku "Wybierz" (F12). Wówczas do listy zostaną kolejno dodane zaznaczone rekordy z okna lista pracowników. Dodanie pracownika do listy, automatycznie wywołuje wszystkie składniki, które zawarte są w szablonie (wg którego lista jest tworzona). Następnie składniki są wyliczane wg zadanych algorytmów.

Podsumowując, lista jest automatycznie utworzona i gotowa do wydruku, jeżeli wszystkie dane wejściowe są prawidłowo podane. Jeżeli nie, to możemy zmienić odpowiednie dane wejściowe (stałe, tymczasowe, współczynniki, funkcje) i ponownie przeliczyć (F9), lub zmienić odpowiednią wartość w liście już wyliczonej. Po zmianie takiej wartości, należy składniki listy danego pracownika zaktualizować przez wybranie przycisku "Oblicz" (F9). Czynność ta jest konieczna, ponieważ zmiana pewnej wartości może mieć wpływ na wartości składników od niej uzależnionych.

Pozostałe przyciski mają takie samo znaczenie i skróty klawiaturowe (za wyjątkiem UZ) jak odpowiednie opcje w oknie "Wykaz Pracowników". Podczas tworzenia listy mamy więc dostęp do wszystkich danych w "zasięgu ręki". Możemy zmienić wartość w Składnikach Stałych, Tymczasowych, Świadczeniach, Kalendarzu, a po powrocie do listy przeliczyć składniki listy (F9) uwzględniając wszelkie zmiany jakie zaszły w systemie.

Przykłady wydruków wg projektów

Wydruki list płac można wykonać wg kilku projektów wykonanych w RAVE. Jak wiemy użytkownik otrzymuje (bezpłatnie) graficzne środowisko projektowania wydruków, dzięki czemu wszystkie nasze propozycje może dowolnie zmienić lub utworzyć własne. Lista tworzona jest wg szablonu, który zawiera określone składniki. Dlatego też dla każdego szablonu musimy zdefiniować oddzielny projekt wydruku. Dodatkowo możemy skonstruować wydruki w postaci tabelarycznej, lub wg formatek składających się z dwóch lub czterech pracowników na jednej stronie. W zależności od przyjętych parametrów wydruku, program korzysta z odpowiedniego projektu o nazwie: tgs__lista_szablon_xxx_y.rav gdzie:

BANERuwaga

Tworzona lista płac będzie zawierać tylko składniki, które znajdują się w szablonie. Poprzednio wspomnieliśmy o możliwości wprowadzenia własnej wartości do składników tymczasowych, nawet dla pozycji obliczanych. Jednak taka wartość zostanie wprowadzona do listy, tylko dla składników znajdujących się w szablonie.

Wykasowanie składnika będącego podstawą wyliczeń dla innych składników, doprowadzi do błędnego wyliczenia listy.

Po zakończeniu naliczania danej listy, powracamy do zakładki numer 1, gdzie korzystając z dostępnych ikon możemy:

  1. Drukować - IKONAdrukarka(F5) - listę według bieżącego ustawienia.
  2. Kasować - IKONAnozyczki (F8) - bieżącą listę. Jeżeli lista, którą wyliczyliśmy jest nieprzydatna np. w wyniku zmiany dużej ilości danych do przeliczeń, w wyniku czego należałoby dokonać wielu poprawek, wtedy lepiej taką listę skasować i obliczyć na nowo.
  3. Księgować -IKONAdyskietka (F9) - bieżącą listę płac. Wszystkie dane z listy zostaną wpisane pracownikom, do ich osobistych kartotek, skąd zostaną pobrane do zestawień i wyliczeń, (w tym przede wszystkich zestawień dla ZUS).

BANERuwaga

Funkcję tę należy wykonać dopiero po wypłaceniu listy i nie stwierdzeniu reklamacji.

Zobacz także

KADRY

Wykaz pracowników

Raporty z list zaksięgowanych w KE

Zbiorówki Roczne

Eksport danych do Płatnika