Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Porównanie wersji

Księga Express PRO zawiera wszystkie opcje podstawowej wersji programu. Na przedstawionej niżej liście użyliśmy:

1pusty - dla opcji w obydwu wersjach programu,

1pelny - dla oznaczenia tych modułów, które dostępne są tylko w wersji PRO.

BANERpamietaj

Podstawową Księgę Express zawsze można rozszerzy do wersji PRO. Po zamówieniu oraz zapłacie, wygenerowane zostaną nowe kody umożliwiające korzystanie z dodatkowych opcji, bez "przepisywania" danych.

Wykaz opcji:

1pelnyWewnętrzny Arkusz Kalkulacyjny, odczyt plików XLS wg formatu 97, 2000 oraz XP (nie korzysta z Excel'a).

1pelnyIntegracja Arkusza z Księgą Przychodów i Rozchodów oraz deklaracjami podatkowymi, bezpośredni odczyt danych za pomocą funkcji w Arkuszu Kalkulacyjnym.

1pustyLista Banków.

1pustyDefiniowanie grup Kontrahentów.

1pustyLista Kontrahentów.

1pustyTabela wskaźników finansowych (składki ZUS, podatki, itp.).

1pustyAutomatycznie tworzona lista operacji Księgi.

Ewidencja Przebiegu Pojazdu:

1pustyLista pojazdów.

1pustyDefinicje tras przejazdu.

1pustyStawki za przejazd 1 Km.

1pustyEwidencja przebiegu pojazdów i wydatków, wydruki, zestawienia.

1pelnyAutomatyczne rozliczenie miesięczne, porównanie kosztów przebiegu i wydatków oraz zaksięgowanie do Księgi PiR.

Możliwość samodzielnego definiowania deklaracji i sprawozdań oraz dostępne deklaracje podatkowe:

1pustyVAT-7

1pustyPIT-4

1pustyPIT-5

1pelnyPIT-5 wg wspólników

Rejestrowanie w Księdze

1pustyKsięga PiR: rejestrowanie, wydruki, zestawienia.

1pustyKsięgowanie przychodów i wydatków.

1pustyKsięgowanie wybranych kolumn (z dostępnych wszystkich) w jednym zapisie.

1pustyRozbudowany "widok" Księgi (wszystkie kolumny), wydruk, analizy.

1pustyZbiorcze, narastające zestawienie Księgi wg miesięcy.

1pelnyZbiorcze zestawienie Księgi dla wybranego miesiąca.

1pelnyEwidencja Dowodów Wewnętrznych, rejestrowanie i wydruk za pomocą wewnętrznego edytora.

1pelnyRejestrowanie i wydruk dowodów wewnętrznych za pomocą Arkusza Kalkulacyjnego.

1pustyEwidencja Wyposażenia.

1pelnyAutomatyczne połączenie zapisu Ew. Wyposażenia z Księgą podczas rejestrowania zapisu w Księdze PiR.

1pustyMożliwość kodowania operacji księgowych w celu przeprowadzania dodatkowych analiz.

1pelnyPodczas rejestrowania zapisu w Księdze, możliwość zarejestrowania danych dotyczących płatności (ewidencja rozrachunków).

1pelnyMożliwość wydruku dokumentu księgowego (wg projektu RAVE) na podstawie zarejestrowanych danych w Księdze np. Dowód Wewnętrzny.

1pelnyMożliwość zdefiniowania listy operacji księgowych ogólnej dla wszystkich firm, lub indywidualnej dla każdej firmy.

1pelnyRozliczanie wspólników.

Rejestry VAT:

1pustyZakupów i Kosztów.

1pustySprzedaży.

1pustyZakupów i Kosztów - Korekty.

1pustySprzedaży - Korekty.

1pelnyRejestr Not korygujących.

1pelnyWydruk noty Korygującej według projektu.

1pelnyKreator Not korygujących z danych Rejestru Zakupów.

Ewidencja Środków Trwałych:

1pelnyPrzyjęcie środka, możliwość wprowadzenia środków już częściowo zamortyzowanych.

1pelnyModernizacja, sprzedaż, likwidacja, zmiana osoby odpowiedzialnej.

1pelnyKartoteka historii operacji.

1pelnyUmorzenia miesięczne z warunkowym księgowaniem do Księgi PiR.

1pelnyPodgląd umorzeń przed zaksięgowaniem.

1pelnyMożliwość zmiany obliczonej raty.

1pelnyMożliwość pominięcia wybranego środka w amortyzacji bieżącego miesiąca.

1pelnyKartoteka umorzeń i wartości inwentarzowych.

1pelnyWydruki zestawień oraz kartotek.

Kadry-Płace

1pelnyModuł Kadrowo- Płacowy i umowy Zlecenia.

1pelnyEwidencja czasu pracy, godzin nadliczbowych, nieobecności.

1pelnyEwidencja świadczeń i przerw ZUS.

1pelnyDefiniowanie składników płacowych dla poszczególnych pracowników (stałych i zmiennych).

1pelnyEwidencja i wydruk Umów Zleceń oraz Rachunków do UZ.

1pelnyDefiniowanie algorytmów obliczeniowych dla składników List Płac.

1pelnySzablony (zestawy) składników umożliwiające tworzenie różnych list płac.

1pelnyTworzenie List Płac, automatyczne obliczenie, możliwość modyfikacji obliczonych wartości.

1pelnyWydruk List Płac wg kilku projektów RAVE, możliwość zdefiniowania własnego formatu wydruku listy.

1pelnyAutomatyczne wprowadzanie danych z Rachunków UZ do listy płac.

1pelnyMożliwość utworzenia kilku list w ciągu jednego miesiąca.

Rozliczenia Finansowe:

1pelnyRaporty Kasowe, (dokumenty KP,KW).

1pelnyRaporty Bankowe, wiele rachunków.

1pelnyZbiorcze zestawienia obrotów finansowych Kasa+Bank.

1pelnyRozrachunki z kontrahentami, rozliczenia, analizy, kontrola płatności.

1pelnyWezwania do zapłaty.

1pelnyWydruk należności i zobowiązań.

1pelnyPrzelewy i wpłaty bankowe wg "nowego" formatu.

1pelnyPrzelewy i wpłaty do ZUS.

1pelnyPrzelewy i wpłaty do Urzędu Skarbowego.

1pelnyPrzelewy i wpłaty zwrotne od Kontrahentów na własne konto.

1pelnyZbiorówki przelewów.

1pelnyPlanowanie przyszłych przelewów.

Opcje dodatkowe:

1pustyArchiwowanie danych, Zapis i odczyt danych z formatu ZIP.

1pustyMożliwość zapisu wydruków do pliku i ich przeglądanie/wydruk z poziomu programu.

1pustyImport danych do Księgi PiR i Rejestrów VAT z Systemów Sprzedaży TGSoft: Faktura1 BILANSf1, Faktura Express BILANSfe, Magazyn Express BILANSme, Gospodarka Magazynowa - FakturyBILANSgm.

1pustyMożliwość tworzenia i uruchamiania dodatkowych (własnych) modułów programu za pomocą Instant Report BILANSinstantRaport.

1pustyMożliwość prowadzenia wielu firm.

1pustyEdycja i tworzenie własnych raportów za pomocą RAVE BILANSrave.

1pustyMożliwość przeglądania zapisanych wydruków za pomocą zewnętrznej Przeglądarki Wydruków.

1pustyMożliwość udostępnienia Przeglądarki Wydruków swoim klientom przez Biuro Rachunkowe.

1pustyExport wydruków do Excel'a.

1pustyExport wydruków do formatu HTML.

1pustyExport wydruków do formatu PDF.

Zobacz także

WSTĘP

Od autora

Wymagania systemowe

Ogólnie o programach

Program KSIĘGA EXPRESS