Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

S這wniki ZUS w KE

Dost瘼 do opcji BILANSkpirPRO:

Poruszamy si po licie jak po ka盥ym innym menu. Klikni璚ie LPM lub nacini璚ie klawisza ENTER, spowoduje wybranie bie蕨cego s這wnika.

MGslownikiZUS

Ni瞠j przedstawiony przyk豉d jest s這wnikiem Wykonywanych zawod闚. Obs逝ga okna jest niezwykle prosta.

OKNOslownikZUS

Po klikni璚iu ikony IKONApnPlus (pasek narz璠ziowy Ikon do obs逝gi Baz Danych ) lub nacini璚iu klawisza INSERT, mo瞠my wprowadzi now pozycj. Korekty dokonujemy po nacini璚iu klawisza ENTER na danym polu lub klikni璚iu LKM.

Zbiory kod闚 ZUS- owych posegregowano w nast瘼uj鉍ych grupach:

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

S這wnik wszystkich rodzaj闚 podmiot闚. Pierwsze dwa znaki kodu oznaczaj podmiot podstawowy, a nast瘼ne dwa jego rozszerzenie.

Na przyk豉d:

Kod 0311

03 oznacza cz這nka sp馧dzielni; 11 opisuje rodzaj sp馧dzielni w tym wypadku jest to sp馧dzielnia k馧ek rolniczych. Ca造 kod oznacza cz這nka sp馧dzielni k馧ek rolniczych.

Przyczyna wyrejestrowania ubezpieczonego

S這wnik zawieraj鉍y list mo磧iwoci, kt鏎e przyczyni造 si do wyrejestrowania ubezpieczonego.

Na przyk豉d:

 

Kod 100

rozwi頊anie lub wygani璚ie stosunku pracy

..............

 

Kod 142

zaprzestanie wykonywania wolnego zawodu

Przyczyna wyrejestrowania p豉tnika z ubezpiecze

S這wnik ten sk豉da si z kilku czci pogrupowanych wed逝g kod闚:

Kody od 111 do 117

Osoby fizyczne op豉caj鉍e sk豉dki wy章cznie za siebie.

Kody od 121 do 122

Osoby fizyczne op豉caj鉍e sk豉dki tak瞠 za innych ubezpieczonych.

Kody od 211 do 240

P豉tnicy sk豉dek posiadaj鉍y osobowo prawn.

Kody od 311 do 350

P豉tnicy b璠鉍y jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj鉍ymi osobowoci prawnych (jednostki i zak豉dy bud瞠towe).

Kod 600

Oznacza inne przyczyny wyrejestrowania p豉tnika.

Stopie pokrewie雟twa lub powinowactwa

S這wnik z kodami okrelaj鉍ymi pokrewie雟two z p豉tnikiem.

Na przyk豉d:

 

Kod 40

Babka

Sk豉dniki wynagrodzenia

Nie jest to s這wnik ze sk豉dnikami listy p豉c, lecz s這wnik rodzaj闚 wynagrodzenia, kt鏎e stosujemy w formularzach RNA.

Na przyk豉d:

 

Kod 11

Wynagrodzenie zasadnicze.

Kod 22

Premia kwartalna.

Rodzaje choroby

Kod ten sk豉da si z 1 znaku, a w przypadku zbiegu chor鏏 przybiera posta X/X.

Stopie niezdolnoci do pracy

Poszczeg鏊ne kody dziel osoby wed逝g ca趾owitej lub czciowej niezdolnoci do pracy, a tak瞠 czasu, na jaki niezdolno ta zosta豉 orzeczona.

Wykszta販enie

S這wnik zawiera rodzaje wykszta販enia.

Wykonywany zaw鏚

Kod wykonywanego zawodu sk豉da si z 7 znak闚. Pe軟y ich wykaz znajdziemy w Klasyfikacji Zawod闚 i Specjalnoci wydanej na podstawie rozporz鉅zenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku, w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.(Dz. U. Nr 48 poz.253)

wiadczenie lub przerwa w wykonywaniu pracy

S這wnik ten sk豉da si z kilku czci pogrupowanych wed逝g kod闚:

Kody rozpoczynaj鉍e si od cyfry 1

Okrelaj powody przerwy w op豉caniu sk豉dek.

Kody rozpoczynaj鉍e si od cyfry 2

Okrelaj rodzaje wiadczenia.

Kody rozpoczynaj鉍e si od cyfry 3

Okrelaj rodzaje wiadczenia i przerwy.

Rodzaj uprawnienia

S這wnik rodzaj闚 zezwole, koncesji i wpis闚 do r騜nych rejestr闚.

Typ identyfikatora

 

P

PESEL

 

N

NIP

 

R

REGON

1

dow鏚 osobisty

2

paszport

Praca w szczeg鏊nych warunkach lub w szczeg鏊nym Charakterze

Kody pracy w szczeg鏊nym charakterze sk豉da si z 9 znak闚. 5 pierwszych, okrela za章cznik do Rozporz鉅zenia Rady Ministr闚 z dnia 9 lutego 1983r. W sprawie wieku emerytalnego pracownik闚 zatrudnionych w szczeg鏊nych warunkach lub w szczeg鏊nym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.), z kt鏎ych:

Pierwszy to litera A lub B

oznaczaj鉍a nazw wykazu.

Drugi i trzeci znak

to numer dzia逝 w wykazie (podanym cyframi arabskimi).

Czwarty i pi靖y znak

to numer rodzaju pracy w dziale.

Sz鏀ty i si鏚my znak

oznaczaj kod zarz鉅zenia resortowego. (W豉nie takie kody zosta造 standardowo wpisane do tego s這wnika.)

茳my i dziewi靖y znak

to numer okrelaj鉍y stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy okrelony w wykazie szczeg馧owym, stanowi鉍ym za章cznik do zarz鉅zenia resortowego, stosowanego przez p豉tnika sk豉dek na podstawie odr瑿nych przepis闚.

Jeli w naszym zak豉dzie zatrudniane s osoby do prac w szczeg鏊nych warunkach lub w szczeg鏊nym charakterze, wtedy odpowiednie kody musimy zbudowa wed逝g przedstawionego przez ZUS schematu.

Kody pracy w szczeg鏊nych warunkach, nie s cz瘰to wykorzystywane. Ich konstruowanie zale篡 od bran篡 naszego zak豉du i dlatego mog wyst瘼owa w r騜nych konfiguracjach.

Kasa chorych

Kod Kasy Chorych wprowadzamy po nacini璚iu klawisza INSERT, a nast瘼nie F2.

Zobacz tak瞠

Dane kadrowo-p豉cowe

Sk豉dniki LP

Funkcje do Formu sk豉dnik闚 List p豉c

r鏚豉

Sk豉dniki List P豉c do章czone do programu

Szablony List P豉c w programie KE