Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Raporty Kasowe

Dostęp do opcji:

Programy do sprzedaży BILANSfeBILANSgmBILANSme

Programy Księga Express PRO BILANSkpirPRO

Opcja Raporty Kasowe służy do całkowitego rozliczania obrotów kasy. W opcji wystawiamy wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem kasy. Są to dowody wpłaty KP, wypłaty KW oraz Raporty Kasowe.

Każdy użytkownik programu, który przyjmuje i wypłaca pieniądze, powinien mieć swój raport kasowy. Takie rozwiązanie pomaga utrzymać ład i porządek w kasie firmy. Ponad to łatwiej wtedy rozliczyć kasę.

Okno Raportów Kasowych składa się z tabeli, w której znajdować się będą wszystkie rekordy oraz z paska narzędziowego z ikonami. Część z nich znamy z wcześniejszych rozdziałów: Ikony do obsługi Baz Danych oraz Pozostałe Ikony. Nowe ikonki to:

IKONAkartotekaPluslub F2

Wpłata

Zaksięgowana pozycja wprowadzana jest do rozrachunków po stronie Ma, a do obrotów kasy po stronie Przychodów.

IKONAkartotekaMinuslub F3

Wypłata

Zaksięgowana pozycja wprowadzana jest do rozrachunków po stronie Wn, a do obrotów kasy po stronie Wydatków.

Wybranie wypłaty lub wpłaty spowoduje wyświetlenie na ekranie okna o odpowiedniej nazwie:

GMRKwplata

W bloku Kontrahent - Grupa, Kod wybieramy odpowiedniego klienta. Następnie przechodzimy do zatwierdzenia lub skorygowania daty. Kolejne pola w bloku dokument dotyczą drukowania dokumentu oraz ewentualnie nadania własnego numeru. Znak BUTTONfajka1(klawisz SPACE lub LKM) oznacza akceptację dla pola. W przedstawionym wyżej przykładzie wybrano drukowanie dokumentu (będzie to KP, ponieważ to jest wpłata) i nie wybrano podania własnego numeru. Główna i największa część okna operacji kasowej to tabela z pozycjami dokumentu. Klawisz F4 lub kliknięcie BUTTONtrojkat znajdującego się z prawej strony pola w kolumnie treść, spowoduje wyświetlenie na ekranie listy nierozliczonych sald z konta rozrachunkowego tego kontrahenta po stronie WN. W ten sposób łatwo możemy odnaleźć pozycje, za które klient musi zapłacić. Wybranie odpowiedniego rekordu (lub rekordów) z tego wykazu, gwarantuje automatyczne rozliczenie transakcji. Przykład: kontrahent (SHIFT), przynosi gotówkę za fakturę nr 12. Wpisując Fra 12 lub F 12, faktura 12 itd..., nie mamy możliwości automatycznego rozliczenia transakcji przez program, ponieważ dla komputera jest to tylko ciąg znaków, który nie ma identycznego odpowiednika w wykazie sald WN danego kontrahenta. Oczywiście kwota zostanie wpisana na odpowiednią kartotekę po stronie MA, ale obie pozycje trzeba będzie rozliczyć w opcji rozrachunków, ręcznie (to znaczy zaznaczając do rozliczenia). Wybranie faktury z zaznaczonego wykazu po pierwsze jest prostsze, po drugie szybsze (nie trzeba wpisywać treści, wystarczy kliknąć odpowiednią pozycję), po trzecie oszczędza nam dalszej pracy przy ręcznym rozliczaniu transakcji, a po czwarte wskazuje aktualne (być może częściowo zapłacone) saldo. Również, jeżeli przyjmujemy wpłatę częściową wybieramy odpowiednią pozycję z listy, a dopiero po jej zatwierdzeniu, w polu kwota podajemy wpłacaną wartość. W oknie możemy skorzystać z podpowiedzi:

IKONAbudzik1lub F7

Kartoteka rozrachunkowa kontrahenta. Zobacz także Rozrachunki.

IKONAbudziklub F8

Wykaz sald nierozliczonych bieżącego kontrahenta.

BANERuwaga

Aby rozrachunki były poprawne i rozliczały się automatycznie należy pamiętać o wpisywaniu poszczególnych faktur a nie jednej kwoty np.: sumy 3 faktur z treścią zapłata za faktury.

Po wpisaniu kwoty wpłaty możemy jeszcze podać kod operacji finansowej lub wybrać go z dostępnej listy (F4 lub BUTTONtrojkat). Naciśnięcie klawisza ENTER (także gdy kod operacji zostawiamy pusty) przeniesie kursor do następnej pozycji. Jeśli nie chcemy dopisywać kolejnej wpłaty, naciskamy klawisz TAB, który uaktywni klocek BUTTONzapisz. ENTER lub kliknięcie go zapisze dane i wydrukuje dokument KP, jeśli wstawiliśmy BUTTONfajka1, przed pytaniem "Drukować dokument?".

Przy wystawianiu dokumentu KW, czyli wtedy, kiedy pieniądze wypłacamy z kasy, postępujemy analogicznie. Dowód KW - kasa wypłaci wystawiamy na podstawie wypłat dla kontrahentów.

W oknie Raporty Kasowe oprócz ikon odpowiedzialnych za wpłaty i wypłaty z kasy (IKONAkartotekaPlusIKONAkartotekaMinus), mamy także:

IKONArave

Projektowanie dokumentów.

Generator raportów RAVE, umożliwia zmiany w wyglądzie drukowanych z opcji Raporty Kasowe oraz Raporty Bankowe dokumentów. Po uruchomieniu okna wybieramy jeden z projektów. Kliknięcie IKONArave(panel RAVE - lewa strona okna) uruchomi projekt do edycji. BANERuwaga

Zanim dokonasz jakiś danych skopiuj (zewnętrznie) oryginalne pliki z katalogu RAVE, abyś w razie błędów mógł przywróci pierwotny stan.

IKONAdrukarkalub F5

Wydruk Raportu Kasowego z zaznaczonego okresu.

IKONAkartkaBlysklub F6

Wydruk dokumentu KP lub KW, w zależności od rodzaju bieżącej pozycji. Dla przychodu będzie to KP, a dla rozchodu KW.

IKONAkalendarz1.giflub F7

Zakres dat.

Ustalanie okresu z jakiego chcemy przeglądać/drukować dane.

IKONAnozyczkilub F8

Anulowanie bieżącego dokumentu. Anulowanie pozycje jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie dokonano rozrachunku z nim związanego. Jeśli transakcja została rozliczona, przed anulowaniem pozycji należy przywrócić saldo. Operację taką wykonujemy w opcji Rozrachunki.

IKONAkartkaPioro

Zmiana bieżącego dokumentu. Poprawę pozycji możemy wykonać tylko wtedy, kiedy nie dokonano rozrachunku z nim związanego. Jeśli transakcja została rozliczona, przed anulowaniem pozycji należy przywrócić saldo. Operację taką wykonujemy w opcji Rozrachunki. Korekta pozycji dotyczy pól: data, treść, kwota oraz kod operacji.

IKONAklodkalub F9

Zamknięcie raportu, wykonywane jest po to, aby można było rozliczyć kasę. Otwarcie nowego raportu możemy wykonać automatycznie, jeśli podczas zamknięcia zaznaczymy BUTTONfajka1w polu Otwarcia automatycznego. Po każdym uzgodnieniu kasy (np. na koniec dnia lub tygodnia) należy wydrukować RAPORT KASOWY (IKONAdrukarkalub F5). Podajemy datę następnego dnia od zamknięcia (uzgodnienia). Program automatycznie podpowiada dzień „jutrzejszy”. Po wykonaniu opcji program generuje w dniu otwarcia kasy dokument KO ze stanem początkowym kasy. Saldo obliczone zostanie przez program i dlatego pole salda początkowego, następnego raportu jest zablokowane. Jeśli chcemy wprowadzić saldo początkowe dla obrotów kasy, w której nie było do tej pory żadnych transakcji, należy wyłączyć opcję automatycznego otwarcia i wprowadzić kwotę w odpowiednim polu.

BANERuwaga

Należy pamiętać o tym, że zamknięcie kasy poprzedzone powinno być jej uzgodnieniem, ponieważ opcja ta jest nieodwracalna.

W dolnej linii okna Raporty Kasowe, na pasku stanu, znajduje się zakres dat określający okres czasu, dla którego wyświetlone zostały pozycje w tabeli głównej okna.

Zobacz także

ROZLICZENIA

Raporty Bankowe

Obroty finansowe (Kasa + Bank)

Rozrachunki

Rozrachunki - Zapisy, Anallizy

Przelewy