Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rozrachunki

Dostęp do opcji

Okno składa się z kilku zakładek.

Pierwsza zakładka

Zawiera listę kontrahentów z wszystkich grup. Kolejność na liście wyznacza aktualnie wybrany indeks. Pole, w którym dokonujemy wyboru kolejności znajduje się w górnej części okna na pasku narzędziowym (poniżej nazw trzech zakładek). Po uruchomieniu opcji program układa pozycje w kolejności Grupa-Kod. To znaczy, że pierwszym kryterium ułożenia jest oznaczenie grupy, a kolejnym numer kodu. Tak więc, pozycja z grupy K o kodzie 99, na pewno znajdzie się przed pozycją z grupy P o kodzie 1. Możemy zmienić ustawienie kolejności na jedną z poniższych:

W zakładce tej mamy do dyspozycji następujące ikony:

Ikona IKONAlornetki lub klawisz F4 to funkcja wyszukiwarki według aktualnie przełączonego indeksu.

Okno "wydruk rozrachunków", otwierane po kliknięciu ikony IKONAdrukarka lub naciśnięciu klawisza F5, zawiera kilka opcji do wyboru. Parametry zostały zgrupowane na dwóch zakładkach. W pierwszej znajdziemy podstawowe, najczęściej wybierane opcje. Możemy wybrać z:

  • Rodzaj - należności lub zobowiązania.
  • Kolejność - przedstawiania informacji na wydruku - według terminów płatności lub według kodów kontrahentów.
  • Datę rozrachunków - na dzień. Aby znać rzeczywistą wartość rozrachunków, pamiętajmy o podawaniu odpowiedniej daty, uwzględniającej dłuższe terminy płatności. Przykład: Dzisiejszy dzień jest dniem 12.12.2000. Jeśli chcemy poznać listę wszystkich dłużników, także tych, którym termin płatności jeszcze nie minął, należy wpisać taką datę, która obejmie wszystkie nierozliczone pozycje. Na przykład 31.12.2000. Jeśli udzielamy dłuższych niż 14 terminów płatności, wybierany termin powinniśmy przesunąć jeszcze dalej. Na przykład: 31.01.01.
  • Dla grup Kontrahentów - jeśli zależy nam na ujęciu na wydruku kilku grup, wtedy podajemy je kolejno, oddzielając przecinkami.

W drugiej zakładce tego okienka, znajdują się parametry dla bardziej złożonych zestawień. Podobnie jak poprzednio, mamy również ustawienie, dla daty rozrachunków oraz dla grup kontrahentów. Dodatkowo w oknie znajduje się:

BANERuwaga

Nim przystąpimy do wydruku rozrachunków, upewnijmy się wcześniej, czy wszystkie transakcje zostały prawidłowo rozliczone. Jeśli salda nie są jednostronne, wtedy na wydruku znajdą się wszystkie nierozliczone pozycje ze strony WN lub MA, a nie saldo wszystkich zapisów (czyli persaldo konta). Przy ręcznym przeprowadzaniu rozrachunków pamiętajmy jednak, że w sporadycznych przypadkach, (na przykład błędnie dokonanych przelewach) obustronne salda są niezbędne.

LKM na ikonie IKONAkropka(lub klawisz F7) wyświetli nam kartotekę rozrachunkową bieżącej pozycji. Znajdziemy na niej wszystkie zapisy z bieżącego roku. Przeglądany okres możemy zawęzić posługując się ikoną IKONAkalendarz1.gif (lub F7). Wybrane daty wyświetlone będą w nagłówku okna.

W menu umieszczono grupę kod oraz nazwę kontrahenta. Za polem znajduje się BUTTONtrojkat, który wskazuje nam, że możemy uzyskać dodatkowe informacje. W tym przypadku będzie to pełna nazwa kontrahenta, adres oraz NIP.

OKNOrozrachunki1

W kartotece mogą występować pozycje stornujące, poprzedzone "minusem" i dodatkowo w kolumnie saldo oznaczone kolorem czerwonym.

Możemy zauważyć puste pola w kolumnie Data wpływu. Pole to wypełniane jest przez program automatycznie podczas księgowania wypłat oraz wpłat (kasa/bank), gdy pozycję wybierzemy z dostępnej tam listy (skojarzymy z operacją bankową).

BANERuwaga

W pierwszym rekordzie tabeli, w polu data wpływu znajdziemy 17-03-2003, tą samą datę, co we wpłacie za tą fakturę w pozycji przedostatniej. W związku z tym, że w tabeli wypełnione są wszystkie salda, należy wnioskować, że przywrócone zostały rozrachunki.

Kolumna SD wskazuje pochodzenie pozycji:

K+

z księgi - wpływ

K-

z księgi - wydatek

BP

z raportu bankowego - przelew przychodzący

BW

z raportu bankowego - przelew wychodzący

KP

z raportu kasowego - wpłata

KW

z raportu kasowego - wypłata

Opis pozostałych ikon

IKONAdrukarka lub F5

Wydruk kartoteki bieżącego rekordu.

IKONArekaOlowek lub F9

Wprowadzanie pozycji BO.

Funkcja ta służy do wprowadzenia wszystkich transakcji nierozliczonych, jakie miały miejsce przed rozpoczęciem pracy z tym programem Jest to niezbędne do uzyskania realnych sald.

IKONAnozyczki

Kasowanie dowolnej operacji z kartoteki rozrachunkowej kontrahenta. Jedynym warunkiem do wykonania tej czynności jest saldo operacji, które nie może być rozliczone.

Kliknięcie kolejnej ikonyIKONAkropkaCZ (lub klawisz F8) spowoduje wyświetlenie kartoteki sald nierozliczonych bieżącego kontrahenta. Do obsługi okna możemy wykorzystać poznane już wcześniej Ikony do obsługi baz danych.

GMrozrSalda

Aby wydrukować wezwanie do zapłaty dla bieżącego kontrahenta klikamy IKONAkartkaBlysk Wzorzec monitu znajduje się w programie RAVE.

Druga zakładka

Przeglądanie oraz rozrachunki ręczne, nierozliczonych transakcji odbywa się w drugiej zakładce. Aby się w niej znaleźć wystarczy ustawić kursor na wybranym kontrahencie (w zakładce nr 1) i nacisnąć klawisz ENTER lub LKM 2x lub kliknąć zakładkę numer 2.

Na ekranie pokaże się okno, podzielone na dwie części: lewą dla zapisów obciążających kontrahenta -WN, oraz prawą dla zapisów uznających - MA.

Rozrachunki przeprowadzane są automatycznie, jeśli podczas rejestrowania zapłaty wskazujemy odpowiednią pozycję. Jeżeli miały miejsce całkowite lub częściowe płatności, a operator wprowadzając zapłatę, nie wybrał jej z dostępnej listy (zmieniając kwotę transakcji dla częściowych), tylko wprowadził z inną treścią, wtedy transakcja nie zostanie rozliczona. Również w przypadku kompensat lub korekt, należy przeprowadzić rozrachunki "ręcznie", kojarząc pozycje do rozliczenia. Kojarzenie polega na podświetleniu pozycji, które mają być rozliczone. W aktywnym oknie poruszamy się strzałkami w górę i w dół oraz w bok, jeżeli chcemy zobaczyć więcej danych o nierozliczonej transakcji (symbol i numer dowodu, datę, obroty, dni opóźnienia w zapłacie). Aby zaznaczyć kwoty do rozliczenia należy po stronie Wn i Ma ustawić kursor na odpowiednich pozycjach.

Pomiędzy stronami WN i MA najwygodniej jest poruszać się myszką, klikając po prostu wybraną stronę. Możemy również wykorzystać ikony IKONArekaLewoWnIKONArekaPRAWOMa lub klawisze F8-Wn i F9-Ma.

OKNOrozrachunki

W przedstawionym wyżej przykładzie widzimy, rozrachunki firmy Słoik (nazwa oraz numer kontrahenta na pasku stanu, w dolnej linii okna). Teraz, przy przeprowadzaniu rozrachunków, trzeba rozliczać pozycje według kolejnych dat lub treści. Rozliczenia możemy dokonać na kilka sposobów.

  1. Po stronie Wn kursor jest ustawiony na pierwszej pozycji . Po stronie Ma, bieżącą jest pierwsza pozycja (szary kolor tła w polu). Ramka otaczająca ikonę IKONArekaLewo lub IKONArekaPRAWO wskazuje, która strona rozrachunku jest aktywna. Dodatkowo informują nas o tym również kolory tła, bieżących pozycji. W aktywnym oknie jest granatowe, a w nieaktywnym szare. W przedstawionym wyżej przykładzie możemy już rozliczyć pozycje, posługując się ikoną IKONAstrzałaZielonalub klawiszami CTRL+F9. Jeżeli kwoty po obydwu stronach są takie same, wówczas obydwie pozycje „znikną”. Jeżeli natomiast pozycje są różne, wtedy na ekranie zostanie zapis z jednej strony, z różnicą (saldem) do rozliczenia. Można dokonać kolejnego rozliczenia.
  2. Gdy po jednej stronie znajduje się więcej niż jedna pozycja do rozliczenia klikamy ikonęIKONAkartkaMarker włączającą tryb zaznaczania pozycji. Zaznaczanie (lub odznaczanie pozycji) odbywa się z użyciem klawisza SHIFT i myszki. (Trzymając klawisz SHIFT klikamy wybraną pozycję, lewym przyciskiem myszy.) Po zaznaczeniu odpowiednich rekordów klikamy ikonę IKONASlonceWSZYSTKIE, odpowiedzialną za rozliczenie wybranych pozycji.
  3. Trzecim sposobem jest rozliczenie wszystkich zapisów. Służy do tego ikonę IKONASlonceWSZYSTKIE. Należy pamiętać, że gdy chcemy rozliczyć wszystkie zapisy, ikonaIKONAkartkaMarkernie może być aktywna (wyglądać na "wciśniętą").

Po wybraniu rozliczania wszystkich zapisów, program przeprowadzi rozrachunki kolejno, aż do wyczerpania rekordów z jednej ze stron.

Opis pozostałych ikon z paska narzędziowego

IKONAkartkaZaznacz lub F3

Tylko nierozliczone.

Wyświetlenie na ekranie pozycji, które nie zostały jeszcze całkowicie rozliczone.

IKONAkartkaOdznacz lub F4

Wszystkie pozycje.

Wyświetlenie wszystkich zapisów, także tych z saldami zerowymi dla danego kontrahenta.

IKONArekaOlowek

Rozlicz o kwotę.

Jeżeli chcemy dokonać tylko częściowego rozliczenia, wówczas po kliknięciu tej ikony należy podać konkretną kwotę.

IKONAwykrzyknik

Przywróć wszystkie rozrachunki.

Jeżeli chcemy dokonać korekty rozrachunków, musi przywrócić ich pierwotny wygląd. Po kliknięciu ikony na ekran, przywrócone zostaną zapisy po obydwu stronach, z pełnymi saldami, z całego roku.

IKONAkartkaBlysk

Wezwanie do zapłaty.

 

IKONAkropkalub F7

Wyświetlenie kartoteki wszystkich rozrachunków bieżącego kontrahenta.

Do poruszania się pomiędzy kolejnymi kartotekami rozrachunkowymi służą przedstawione poniżej ikony.

IKONYnawigacja1

BANERuwaga

Prawidłowe rozliczenie transakcji daje realne salda i persalda na kontach rozrachunkowych.

Zobacz także

ROZLICZENIA

Raporty Kasowe

Raporty Bankowe

Obroty finansowe (Kasa + Bank)

Rozrachunki - Zapisy, Anallizy

Przelewy