Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Raporty - Sprawozdania

Dostęp do opcji:

BILANSfk FK BILANSsDruk!SuperDruk

BILANSkpirKsięga Express

  • MENU GŁÓWNE - WYDRUKI - Raporty - Sprawozdania
  • IKONA - IKONAkartkaX

  • MENU GŁÓWNE - KSIĘGA + VAT - Raporty, Deklaracje PIT, Sprawozdania
  • IKONA - IKONAkartkaX
  • SKRÓT - CTRL + D

Opcja została przygotowana do generowania - drukowania, wcześniej zdefiniowanych raportów, w oparciu o projekty wykonane w RAVE. Parametry każdego z raportów przygotowujemy w opcji Słowniki -Definicje deklaracji, sprawozdań IKONAblyskawica1.

Opcja definiowania oraz drukowania raportów została umyślnie podzielona, aby początkujący operator podczas drukowania raportów, nie zmienił przez niewiedzę, istotnych składowych projektu.

OKNOrapSpraw

Górna część okna zawiera ikony do obsługi opcji.

Dodatkowo, w menu głównym programu, dostępnych jest kilka innych ikon wspomagających naszą pracę. Poznaliśmy je już wcześniej. Jeśli jednak potrzebujemy przypomnienia, koniecznie należy wrócić do rozdziałów: Ikony do obsługi Baz Danych oraz Pozostałe Ikony.

W oknie znajdują się dwa bloki. Prawy blok wyświetla listę dostępnych raportów. W naszym przykładzie są PITy - VAT7 i PIT5. Lewy, podzielony dodatkowo na dwie grupy kolumn, zawiera sporządzone (wygenerowane wcześniej) raporty bieżącego projektu. Pamiętać należy o zapisywaniu IKONAdyskietkatworzonych raportów, aby program prawidłowo wyliczał narastające dane.

W internecie, na stronie www.tgsoft.pl, dostępne są wszystkie projekty. Warto więc, co pewien czas odwiedzać tę stronę, aby sprawdzić czy nie znajduje się tam jakiś nowy, interesujący nas projekt lub uaktualnienie.

BANERuwaga

Obok nazwy projektu znajduje się kolumna Opis, a w niej pola typu memo. Pamiętamy zapewne, że w zależności od tego czy został wypełnione czy też nie, ikona-znak zmienia wygląd. Po kliknięciu lub naciśnięciu klawisza ENTER, pod polem tym, wyświetlone zostanie okienko Memo, w którym podajemy lub odczytujemy objaśnienie danej pozycji. Jeśli chcemy opuścić pole typu memo, używamy myszki lub kombinacji klawiszy CTRL+ENTER, (a nie samego ENTER).

BUTTONmemo

Pracę rozpoczynamy od wygenerowania nowego raportu na podstawie jednego z dostępnych projektów. Po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji w lewym bloku, klikamy IKONAkartkaPusta lub naciskamy klawisz INSERT. Nowe okno nie będzie zawierało żadnego wykazu. Uzyskamy go po podaniu kilku parametrów.

Po podaniu odpowiednich parametrów klikamy BUTTONoblicz(FK,SD) IKONAblyskawica2 (KEX) lub naciskamy klawisz F9. Program wygeneruje listę pozycji - pól, potrzebnych do prawidłowego wypełnienia bieżącego raportu. Jeśli pole zdefiniowane zostało typem IKONAkartkaI(w opcji Definiowanie Raportów), wtedy program podczas generowania ominie je (pozostawi puste). Należy w pozycji tej podać odpowiednią wartość i ponownie przeliczyć raport, posługując się klockiem BUTTONobliczIKONAblyskawica2 lub klawisz F9. Po wpisaniu przez nas wartości cała pozycja zostaje podświetlona jasnym tłem i dodatkowo w ostatniej kolumnie wykazu umieszczony zostanie znak BUTTONfajka1, który informuje program o blokadzie tego pola do przeliczeń. W ten sposób, możemy poprawiać także inne pola. Po ponownym przeliczeniu raportu, program nie zmieni nam podanej wartości, a jedynie uaktualni pozostałe pola, mające powiązania z tą pozycją. Również i w takim wypadku tło zostanie zmienione (na szare), a w kolumnie Blokada pojawi się znak BUTTONfajka1.

BANERuwaga

Jeśli dokonamy zmiany, a później chcemy przywrócić pierwotne wyliczenie programu, wtedy należy skasować pozycję (kombinacja klawiszy CTRL + DELETE) i ponownie przeliczyć raport. Gdy pogubimy się w korektach lub nie jesteśmy pewni czy wszystko, co poprawiliśmy jest odpowiednio wyliczone, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie opuszczenie opcji bez zapisu lub jeśli już została zapisana, skasowanie raportu. Ustawiamy kursor na odpowiedniej pozycji i posługując się ikoną IKONAnozyczki, usuwamy niepewny raport, a następnie rozpoczynamy generowanie od początku.

Po wygenerowaniu danych, czyli po obliczeniu raportu (BUTTONoblicz,IKONAblyskawica2 lub F9) w oknie uaktywnione zostaną pozostałe ikony.

OKNOrapSpraw1

(Okno z rozbudowanymi parametrami pochodzi z programu FK)

Część z nich znamy, a pozostałe to:

IKONAoknoParametry RAVE

Jeśli projekt, wykonany w programie RAVE, potrzebuje parametrów mogących zmieniać się przy każdorazowym generowaniu, wtedy w oknie otworzonym po kliknięciu tej ikony będzie znajdował się odpowiedni ich wykaz.

OKNOrapSpraw2

Parametry zostały przygotowane w projekcie RAVE. W tym oknie operator wprowadza jedynie odpowiednie informacje w kolumnie Wartość. Przed wyjściem z opcji nie zapomnijmy kliknąć BUTTONzapisz, ponieważ parametry te zapamiętywane są wraz z konkretnym raportem.

Po ponownym uruchomieniu okna, możemy je jednak zmienić.

IKONAdrukarkaWYDRUK

Drukowanie wygenerowanego raportu. Zobacz Pozostałe Ikony.

Przygotowane projekty deklaracji są pełnymi drukami. To znaczy, że program drukuje również zacienienia. Jeśli chcemy uzyskiwać tylko nadruk na gotowych formularzach, musimy dokonać odpowiednich zmian w projekcie RAVE. Przed wysłaniem wydruku na drukarkę warto zobaczyć go na podglądzie, aby upewnić się, że wszystko jest OK.

BANERuwaga

Każdą deklarację przed oddaniem do US powinniśmy sprawdzić, ponieważ jest wiele sytuacji, których program nie potrafi przewidzieć za operatora. Do nich zaliczyć możemy na przykład nieprzemyślaną ingerencję w pola wyliczonej deklaracji.

IKONAravePRJEKTOWANIE

Zobacz projektowanie w RAVE.

Projekt drukowanej deklaracji możemy skorygować sami. Jeśli chcemy na przykład zlikwidować zacienienie, wtedy parametr takiego pola <FillColor> ustawiamy jako <White>. Niektóre wykorzystywane w deklaracjach kolory nie są standardowe, czyli oznaczone słowem (np: White, Black,...) przed zmianą takiego parametru warto zapisać sobie oryginalny numer, by móc wrócić do pierwotnego ustawienia. Na przykład kolor szary wykorzystywany w naszych deklaracjach to <$00E0E0E>.

BANERdobraRada

Zanim zaczniesz zmieniać deklaracje skopiuj je. Projekty RAVE znajdują się w katalogu programu, w podkatalogu RAVE i mają rozszerzenie " .rav ".

IKONAklocki2FUNKCJA

Przy pomocy języka programowania Delphi, operator może dokonać dowolnych obliczeń. Program trochę nam w tym pomaga i dlatego nawet operator, który wcześniej nie miał kontaktu z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu. Funkcję podajemy w opcji Definiowanie Raportów, ale w tym oknie możemy ją skorygować. Oczywiście po zmianie należy ponownie przeliczyć raport.

Aby otworzyć okno edycyjne do podawania funkcji, klikamy klocek IKONAklocki2Funkcja. Pamiętajmy o tym, że uaktywnianie funkcji odbywa się tylko dla pozycji z tym typem.

OKNOdefinRaportFunk

Podany przykład przedstawia, w jaki sposób wiążemy poszczególne pozycje raportu. Skrót "rSk" jest odwołaniem się do składnika, czyli wybranej pozycji. Jej kod podajemy w nawiasie zaraz, za "rSk". Jeśli chcemy uzyskać wynik na podstawie kilku składników, wówczas korzystamy ze słowa "Result" (wynik), które pozwala na skonstruowanie wyrażenia matematycznego. Możemy dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, obliczać średnie, procenty, itd... Wzorując się na przedstawionym przykładzie z pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje. Niebieskie, angielskie słowa są kluczami, na których podstawie program wiąże poszczególne elementy funkcji. "Result" jest konieczny bez względu na to czy będzie to jeden składnik, suma składników, czy pole z bazy. "Result:=" oznacza zwróć wynik w postaci tego co wpiszemy po znaku "="

IKONAkartkaZaznaczIKONAkartkaOdznacz Filtry wyświetlania rekordów.

Kliknięcie pierwszej z ikon, spowoduje wyświetlenie tylko tych rekordów, których wyliczona wartość jest różna od zera. Druga ikona przywraca na ekran wszystkie pozycje.

IKONAkartotekaLupaPodgląd Raportu

Podgląd wydruku wygenerowanej tabeli. Jeśli nie wiesz jak postępować, zajrzyj do opisu Ikon do obsługi baz danych - Podgląd Raportu.

IKONAkartkaLupa1AutoPodgląd danych tekstowych

Jeśli pole zawiera tekst, a nie wartości, wtedy wyświetlany jest w dodatkowej linii. Na przykład imię lub nazwisko płatnika.

BUTTONzapisz

Zapisanie wprowadzonych zmian.

BANERuwaga

Proszę pamiętać, że każdą pozycję wyliczonej deklaracji można zmienić. Należy tylko ponownie ją (deklarację) przeliczyć, aby składniki uzależnione od zmienianej wartości zostały zaktualizowane.

Drogi użytkowniku zaglądaj na naszą stronę internetową www.tgsoft.pl lub/i czytaj grupy dyskusyjne http://www.tgsoft.pl/support.htm, ponieważ wzbogacamy nasze programy kolejnymi projektami RAVE, a tam właśnie możesz znaleźć informacje na temat nowości.

1gd

Gdzie mam zaznaczyć, że podlegam tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu? (program wprowadza mi sam kwoty ubezpieczenia społecznego, któremu nie podlegam - kasuję to po kolei ręcznie)

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pobierane są ze słownika: opcja "Słowniki/Wskaźniki finansowe" (zakładka 2 - miesięczne).

Proszę wpisać 0 (zero) a składki nie będą proponowane w deklaracji PIT-5. W wersji PRO zaznaczamy haczykami w danych Wspólnika

Dlaczego u.zdrowotne nie wylicza się automatycznie mimo podanej podstawy i procentu składki?(wyliczam ręcznie i wpisuje wynik).

Procent składki zdrowotnej wykorzystywany jest do obliczeń płac pracowników. Natomiast składka zdrowotna prowadzącego działalność, pobierana jest podobnie jak składki społeczne. Należy wpisać kwotę, którą ZUS podaje co trzy miesiące. W przyszłości program będzie dodatkowo obliczał (proponował) składkę po podaniu podstawy w słowniku.

Aktualnie (2003) składka zdrowotna obliczana jest jako 7,75% z podanej podstawy.

W deklaracji PIT 5 program jako składki zdrowotne od początku roku wpisuje kwotę tylko jednej składki z bieżącego miesiąca! jak to zmienić?

W deklaracji PIT-5 program proponuje składkę bieżącego miesiąca plus składki z poprzedniej deklaracji. W tym celu kolejne deklaracje, po obliczeniu muszą zostać ZAPISANE !!! IKONAdyskietka.

Deklaracje PIT 5 robię, gdy osiągnę określony dochód, niekoniecznie już w styczniu, jednak, aby program uwzględniał składki zdrowotne (płacę je zawsze, bez względu, czy i ile zarobiłem), muszę zapisywać kolejne PITy od stycznia, nawet przy stracie - tj. takie, których nie wysyłam, bo ich nawet nie powinno być. Czy to jedyny sposób na uwzględnianie w PITach wszystkich składek zdrowotnych?

W takim przypadku zapłacone składki należy podać w pierwszym obliczonym i zapisanym PIT-5. Następny zostanie już wyliczony automatycznie. Można zmienić sposób obliczeń, tak aby pierwszy PIT "zaproponował" odpowiednią składkę, ale nie zawsze firma działa od stycznia.

Wykorzystując możliwość definiowania raportów, deklaracji i sprawozdań możemy we własnym zakresie zmodyfikować sposób obliczania składki zdrowotnej w PIT-5. W opcji "Słowniki - Definicje deklaracji sprawozdań" wybieramy PIT-5 i jego pozycje (klawisz F6). Pod kodem 48 znajduje się formuła do obliczenia Składki Zdrowotnej. Kasujemy jej zawartość i wpisujemy:

Function MyFunc(Input: Currency) : Currency;

Begin

If Raport_Miesiac1=1 Then

// składki za grudzień poprzedniego roku (płacone są w styczniu)

Result:=Wskazniki(2, -1, 12, 0, 'Podstawa_ZDR')*0.0775*PlaciSkladke(5)

else

// suma z poprzedniej deklaracji plus wskaźnik z poprzedniego miesiąca

Result:=rSum(48, 0,0, -1,-1)+

Wskazniki(2, 0, Raport_Miesiac1-1, 0, 'Podstawa_ZDR')*0.0775*PlaciSkladke(5);

Result:=_xRound(Result,2)

End;

Funkcja oblicza składkę jako sumę kwot z poszczególnych miesięcy. Kwoty składek pobierane są jak zwykle z opcji "Wskaźniki finansowe". Funkcja działa przy milczącym założeniu, że płaciliśmy sumiennie składki w poprzednich miesiącach!

Drukując deklarację VAT 7 za styczeń uzyskałem puste pola "Imię" i "Nazwisko" na końcu formularza przy dacie wypełnienia i podpisie. Przeglądając formularz w RAVE zauważyłem, że jest w tych polach odwołanie do bazy. Gdzie mam wprowadzić dane, żeby były widoczne w tych polach?

Są to pola naszego raportu, czyli pozycje 67 i 68. Po obliczeniu raportu, lub teraz gdy jest już zapisany, należy ustawić się w kolumnie "Wartość" pozycji 67 i nacisnąć <ENTER>. W otwartym oknie (memo) należy wpisać imię. I analogicznie dla pola 68 "Nazwisko". Możemy te dane wpisać "na stałe". W tym celu proszę to zrobić w opcji "Słowniki/Definicje deklaracji sprawozdań". Odpowiednie dane należy wpisać w kolumnie "Domyślna wartość", a następnie zaznaczyć w kolumnie "Ustaw".

Wykonując deklaracje Vat-7 program wylicza niestworzone dane. Wg moich 'ręcznych' wyliczeń kwota Vat do zapłacenia przeze mnie za luty jest inna niż ta wyliczona z programu. Gdzie tu jest błąd?

Prawdopodobnie deklaracja styczniowa została utworzona starszą wersją programu wg wzoru już nieaktualnej deklaracji. nowa Deklaracja może mieć inne pozycje (kody), dlatego odwołanie do kodu z poprzedniej deklaracji "trafia w inną pozycję". Wszystko powinno być OK, jeżeli obydwie deklaracje utworzone są wg nowego wzoru. Dlatego też wskazane jest skasowanie deklaracji za styczeń, i wyliczenie jej nowym programem wg wzoru za rok 2003.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące