Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Definicje deklaracji/sprawozdań

Dostęp do opcji:

Opcja została przygotowana do parametryzowania raportów w oparciu o projekty wykonane w RAVE. Definiując sposób obliczania wartości w poszczególnych polach (np.: funkcja Delphi lub wartość wpisana z ekranu), możemy skonstruować listę wyników.

W opcji tej podajemy parametry poszczególnych raportów. Po przygotowaniu schematu sprawozdań lub deklaracji, okno to nie będzie zbyt często przez nas otwierane, ponieważ drukowanie odbywa się w opcji:

program FK BILANSfk Wydruki - Raporty - Sprawozdania.

program BILANSkpirKsięga + VAT - Raporty / Deklaracje PIT / Sprawozdania

Definiowanie oraz drukowanie raportów zostało umyślnie rozdzielone tak, aby początkujący operator podczas drukowania raportów, nie zmienił, przez niewiedzę, istotnych składowych projektu.

OKNOdefinRaport

Górna część okna zawiera ikony do obsługi opcji. Dodatkowo, w menu głównym programu, dostępnych jest kilka innych ikon, wspomagających naszą pracę. Poznaliśmy je już wcześniej, jeśli jednak potrzebujemy przypomnienia, koniecznie musimy wrócić do rozdziałów: Ikony do obsługi Baz Danych oraz Pozostałe Ikony. Oprócz nich znajdziemy również nowe, które służą do tworzenia gałęzi drzewa. Pierwsza z nich IKONAdrzewoNowy Grupa, pozwoli na dodanie nowej grupy, druga natomiast IKONAdrzewoNowaGna dopisywanie w niej kolejnych pozycji.

Pracę rozpoczynamy od utworzenia grupy. Następnie klikamy nazwę nowoutworzonej gałęzi, a program pozwoli na jej zmianę. Kolej na utworzenie nowego raportu. W analogiczny sposób zmieniamy jego nazwę na przykład na PIT 4.

Kolejna kolumna zawiera pola typu memo, dla każdego utworzonego przez nas projektu oraz grupy. W zależności od tego, czy zostały wypełnione dane (w zakładce drugiej), ikona zmienia wygląd:

BUTTONmemo

Po kliknięciu znaczka LKM lub naciśnięciu klawisza ENTER, pod polem wyświetlona zostanie okienko, w którym podajemy objaśnienia danego pola. Jeśli jest to pole należące do całego raportu podajemy jego nazwę. Na przykład "Deklaracja VAT-7".

BANERuwaga

Jeśli chcemy opuścić pole typu memo, używamy myszki lub kombinacji klawiszy CTRL+ENTER, (a nie samego ENTER).

Kolejne kolumny służą do podania nazwy pliku oraz konkretnego raportu, przygotowanego w RAVE.

RAVE

Nazwa Pliku

Nazwa pliku, w którym znajdują się raporty RAVE, czyli projekty na przykład deklaracji.

Nazwa Raportu

Nazwa konkretnego raportu znajdującego się w podanym wcześniej pliku programu RAVE.

Naciśnięcie klawisza ENTER na pozycji (oprócz pola MEMO), lub LKM 2x lub ikona IKONAoknospowoduje wyświetlenie okna z wszystkimi parametrami bieżącej pozycji:

OKNOdefinRaport3

W zakładce pierwszej (zdjęcie) znajdują się podstawowe dane dotyczące skryptu. Zakładka druga to pole memo, które omówiliśmy wcześniej. Dodatkowo mamy jeszcze 3 zakładkę, w której podajemy dane o EXCEL.

EXCEL

Nazwa Pliku

Podajemy nazwę pliku odpowiedniego dla programu EXCEL, w którym umieszczony zostanie nasz raport.

Skoroszyt

W polu wpisujemy nazwę dla arkusza.

Po utworzeniu nowej grupy, a później nowego raportu, przystępujemy do definiowania kolejnych pól. Na początek klikamy IKONAoknalub naciskamy klawisz F6, aby tworzyć (lub korygować) elementy składowe (kolejne pozycje) bieżącego raportu.

KEdefRap

Podobnie jak przy zakładaniu raportu, klikamy IKONAdrzewoNowaG(lub naciskamy klawisz INSERT lub IKONApnPlus), a następnie wpisujemy nazwę określającą daną pozycję. Po przejściu do pola memo podajemy objaśnienie. Na przykład:

OKNOdefinRaport1

W następnych komórkach wpisujemy kod pozycji oraz nazwę.

BANERuwaga

W polu kod możemy również podawać wartości ujemne.

Kody w jednym raporcie nie mogą się powtarzać.

Kolejne pole do wypełnienia to typ. Mamy do wyboru kilka:

OKNOdefinRaport2

Puste pole TYP zostawiamy dla rekordów, które są na przykład nagłówkami kolejnych segmentów deklaracji. W przedstawionym przykładzie pustym jest bieżący rekord (pierwszy w wyświetlonej liście).

IKONAklocki2Funkcja

Przy pomocy języka programowania Delphi, użytkownik może dokonać dowolnych obliczeń. Program trochę nam w tym pomaga i dlatego nawet osoba, która wcześniej nie miał kontaktu z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu.

Aby otworzyć okno edycyjne do podawania funkcji, klikamy IKONAklocki2Funkcja lub naciskamy klawisz F12. Wyświetlone zostanie puste okno przygotowane do podawania treści funkcji. W menu okna edycyjnego funkcji, również znajduje się klocek IKONAklocki2. Jego kliknięcie spowoduje, że program automatycznie poda nam podstawowy zapis domyślnej funkcji. Uzupełniamy go odpowiednio, w zależności od tego, co chcemy uzyskać.

OKNOdefinRaportFunk

Podany przykład przedstawia, w jaki sposób wiążemy poszczególne pozycje raportu. Skrót "rSk" jest odwołaniem się do składnika, czyli wybranej pozycji. Jej kod podajemy w nawiasie zaraz, za "rSk". Jeśli chcemy uzyskać wynik na podstawie kilku składników, korzystamy ze słowa "Result" (wynik), które pozwala na skonstruowanie wyrażenia matematycznego. Możemy dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, obliczać średnie, procenty, itd... Wzorując się na przedstawionym przykładzie z pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje.

"Result" jest konieczny bez względu na to czy będzie to jeden składnik, suma składników, czy pole z bazy. "Result:=" oznacza zwróć wynik w postaci tego co wpiszemy po znaku "=".

W oknie możemy wykorzystać kilka ikon:

IKONAdyskietka (lub CTRL + S)

Zapisywanie wprowadzonych zmian.

IKONAstrzałkiNIEBIESKIE

Strzałki mają dokładnie takie samo znaczenie jak, w każdym innym programie Windows-owym. Pierwsza cofa postępowanie operatora o krok, a następna je przywraca.

IKONAkartkaMarginesLinie

Wyświetlenie kolejnych numerów linii (wersów) funkcji.

IKONAlornetki lub CTRL+F

Standardowa Windows-owa wyszukiwarka

IKONAlitery Zmień lub CTRL + R

Szukaj i zmień.

Dzięki ikonie z wyrazem "Zmień", możemy dokonać poprawek w formule, zastępując jeden tekst innym.

Skok lub CTRL + G

Idź do linii.

Pozwala na przeniesienie kursora do dowolnej linii bieżącej funkcji.

IKONAklocki2

Wprowadza podstawową treść funkcji.

IKONApytajnik1lub CTRL + F9

Sprawdza poprawność składni DELPHI.

IKONAkartkaIParametr - wartość

Jeżeli wybierzemy ten typ, wówczas podczas drukowania raportu z opcji Wydruki - Raporty - Sprawozdania, program będzie wyświetlał pola do podawania wartości. Jeśli musimy wykorzystać ten typ, pamiętajmy o tym, aby kody pozycji z takim typem, znajdowały się w pierwszych liniach. Najlepszym rozwiązaniem powinna być wymiana wszystkich tych kodów na wartości ujemne. Na przykład zamiast "12" podajmy " - 1". W związku z tym, że pozycja znajdzie się na początku układu, program o wszystkie tego typu wartości upomni się po kolei, na samym początku generowania raportu.

IKONAdymek$IKONAdymek1IKONAdymek2IKONAkalendarzIKONAdymekOznaczenie użytkownika

Dodatkowo przygotowano 5 typów, które operator programu może wykorzystać dla wyróżnienia pozycji. Zostały umyślnie dodane, aby użytkownik mógł dokonywać własnych grupowań, w już przygotowanych raportach. Na przykład wyświetlać pozycje według typów.

Wracamy do pozycji raportu.

Po wyborze typu pola, decydujemy o typie danych. Mamy do wyboru:

KEdefRap1

Float - liczby dziesiętne. Na przykład kwoty.

Integer - Liczby całkowite.

Date - Format daty.

String - teksty.

 

Ostatnie dwie grupy kolumn dotyczą domyślnych wartości oraz danych potrzebnych do wypełniania arkuszy w Excel'u.

W pierwszym przypadku znajdziemy dwa pola: jedno - typu memo - w którym podajemy treść lub wartość. (Możemy je na przykład wykorzystać do wpisania Imienia oraz Nazwiska osoby sporządzającej deklarację.) Aby pole było aktywne przy generowaniu, musimy je aktywować klikając (lub naciskając klawisz SPACE) w następnym poluBUTTONfajka1.

(W następnych wersjach - wypełnienie pól w drugiej grupie kolumn spowoduje, że dana pozycja zostanie umieszczona dokładnie w tym miejscu arkusza EXCEL, którą wybierzemy.)

W przedstawionym wcześniej oknie z pozycjami raportu, każdy rekord opatrzony został indywidualną nazwą, która pozwala na jego identyfikację. Dodatkowo niektóre zostały pokolorowane w grupy. Aby zmienić tło pozycji, należy przede wszystkim zaznaczyć rekordy, które chcemy pokolorować. (Sposób zaznaczania rekordów został szczegółowo omówiony w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych - IKONAkartkaMarker.) Po wybraniu pozycji, klikamy klocek IKONApaletaZAZNACZ, aby uruchomić standardowe, Windows-owe okno do wybierania kolorów. Przy doborze tła pamiętajmy, że program korzysta z dwóch kolorów tła podczas sporządzania raportów - szarego (pozycje korygowane przez operatora) oraz bladoróżowego (pozycje z ujemnym kodem).

FUNKCJE WYKORZYSTYWANE DO OBLICZEŃ

Funkcja ta, zastosowana na przykład w PIT-4 służy także do liczenia:

Obliczenia można prowadzić dla miesiąca księgowego i rozliczeniowego.

W związku ze zmianą stawki procentowej Składki Ubezpieczenia Wypadkowego, która teraz zależy od „parametrów” firmy, została ona dodatkowo zdefiniowana w Parametrach Systemu (Parametry są indywidualne dla każdej firmy w bieżącym roku). W module Płacowym, dostęp do tej wartości możemy uzyskać właśnie za pomocą tej funkcji:

Funkcja pobiera dane z następujących baz (pisanych dużymi literami i w pojedynczych "uszach"):

'OSOBY'

'ZUS'

'PARAMETRY'

'WSPOLNICY' ( przy deklaracjach w programie BILANSkpir)

Zobacz także

SŁOWNIKI

Banki

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Wskaźniki finansowe

Wspólnicy

Lista Operacji Księgi

Dane dotyczące pojazdów

Dane kadrowo-płacowe