Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Edytor Wydruków RAVE

W każdej bazie danych możemy skorzystać z Edytora Raportów “RAVE”. Aby go uruchomić należy najpierw wybrać opcję, z której będziemy tworzyć raport, a następnie uruchomić Rave’a za pomocą ikonyIKONArave.

Po kliknięciu wymienionej ikony uruchomiony zostaje panel obsługi edytora, z domyślnie załadowanym projektem.

OKNOrave

Z tego miejsca możemy: wydrukować raport, wprowadzić parametry, dokonać edycji (np.: dla celów korekty) lub utworzyć nowy raport.

Panel podzielony jest na trzy okna. Po lewej stronie znajduje się panel sterowania zadaniami. Jeżeli wybrana jest zakładka “PROJEKTY”, to prawa część okna ukazuje nazwę aktualnie wybranego projektu, możliwe do uzyskania z niego wydruki, a pod spodem opis raportu.

Polecenie Otwórz umożliwia otwarcie innego projektu niż obecnie wykorzystywany.

Poleceniem Wydruk – drukujemy zaznaczony w prawym oknie raport. Należy pamiętać, że wydruk danego raportu jest możliwy tylko w wypadku, gdy uruchomiona jest wymagana przez raport baza danych. Jeżeli więc korzystamy np. z programu Kadry Płace i chcemy wydrukować PIT – 11, wtedy musimy z menu Pracownicy wybrać Wykaz Pracowników i dopiero wtedy drukować PIT-a. W innym miejscu programu jest to niemożliwe, gdyż raport będzie próbował pobrać dane z baz, które akurat w danej chwili nie są otwarte.

Jeśli zaistnieje potrzeba uzupełnienia raportu dodatkowymi parametrami, w oknie po lewej stronie wybieramy zakładkę “PARAMETRY”, zmieniając tym samym wygląd naszego okna na:

OKNOrave1

W takim układzie prawą stroną panelu są parametry, które zostały wcześniej zdefiniowane w projekcie, a które po uzupełnieniu zostaną wydrukowane w postaci wprowadzonej przez użytkownika.

Lewa część panelu oferuje dwa klawisze. Są to Wydruk i Kasuj. Klawisz Wydruk działa tak samo jak w poprzedniej zakładce, natomiast Kasuj służy do wykasowania, źle wprowadzonych wartości w polach parametrów.

Gdy w zakładce projekty otworzymy jeden z plików okno zmieni wygląd. Pojawi się lista utworzonych raportów wraz z ich opisem.

OKNOrave2

Prawa strona panelu wygląd podobnie jak przy zakładce “PROJEKTY”. Dodatkowo jednak w lewym bloku znajduje się kilka nowych ikon. Ich użycie umożliwia tworzenie nowych i zapisywanie zmian w raportach już istniejących.

Aby utworzyć nowy raport należy kliknąć myszką na przycisku NOWY. W prawym panelu wyświetlona zostanie informacja o utworzeniu nowego raportu (nagłówek prawego bloku Projekt -.....). Aby go zapisać pod odpowiednią nazwą należy kliknąć “ZAPISZ JAKO”, a następnie w wyświetlonym oknie, wskazać miejsce zapisu tworzonego przez nas raportu. Po podaniu nazwy raportu oraz zaakceptowaniu klockiem ZAPISZ, możemy przejść do projektowania, klikając pole oznaczone jako IKONAraveRAVE.

Jak już wspomniane było wcześniej, po otwarciu edytora raportów “RAVE” mamy możliwość utworzenia nowego lub wprowadzania zmian w raporcie już istniejącym. Do wykonania tych zadań służą komponenty udostępnione nam prze autora edytora, znajdujące się pod menu tekstowym w górnej części ekranu.

OKNOrave3

Zbiór ikon zamieszczonych w lewym górnym rogu, umożliwia nam włączanie i wyłączanie poszczególnych grup komponentów służących np. do rysowania, wstawiania pól tekstowych, bazodanowych, itp. Pod zbiorem komponentów zamieszczone jest Drzewo Projektu (Project Tree). Służy ono do przełączania się między częściami składowymi danego projektu, a także umożliwia łatwe odnalezienie poszukiwanego pola. Poniżej Drzewa Projektu, znajduje się Panel Właściwości (Property Panel), służący do zmiany właściwości poszczególnych obiektów umieszczonych w projekcie. Największy widzialny obszar okna, zajmowany jest przez sam projekt. Na rysunku powyżej, przedstawiony jest fragment projektu dwustronnego. Oprócz dwu drukowanych stron (pit11a i pit11b), widać jeszcze stronę o nazwie Global Page. Jest to strona, na której umieszcza się ogólne parametry dotyczące grupy komponentów zamieszczonych w projekcie, mającej posiadać te same parametry np.: wybór nadrzędnej czcionki (nazwa, wielkość, kolor, itd.), do której można się odwoływać tworząc pola wyświetlające tekst. Dzięki takiemu postępowaniu możemy zaoszczędzić cenny czas, odwołując się do globalnego parametru umieszczając na stronie odpowiednie składniki.

Opis tworzenia nowych raportów znajdziecie Państwo w szczegółowej instrukcji obsługi do programu RAVE.

Zobacz także

Ikony do obsługi Baz Danych

Podgląd Raportu

Grupowanie Kolumn

Filtrowanie rekordów w bazie