Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Filtrowanie rekordów w bazie

IKONAkartkaPytajnik

Filtr jest wyjątkowo prosty w obsłudze. Po uaktywnieniu, na ekranie pojawia się okno, zachęcające nas do ustawienia pierwszego warunku.

OKNOfilterPusty

Kliknięcie zdania <Naciśnij tutaj, aby dodać nowy warunek filtrowania>, spowoduje wpisanie wersu warunków. Przykład:

OKNOfilterWarunek

Formuła składa się z trzech części: pola bazy danych (w naszym przykładzie Czynny), warunku (np.: równy) oraz wybranej wartości (np.: True). Wyraz and znajdujący się na końcu warunku, umożliwia utworzenie dodatkowego kryterium filtrowania, czyli nowego wersu ustawień.

Każda część składowa wyrażenia może zostać zmieniona przez użytkownika, zgodnie z jego potrzebami. Gdy kursor myszki znajdzie się nad wybraną częścią formuły zmieni się ze strzałki w ikonę ręki. Oznacza to, że kliknięcie wybranego słowa spowoduje wyświetlenie poniżej listy możliwości do wyboru. Pierwszą częścią wyrażenia jest zawsze pozycja z listy pól danej bazy danych. Na przykład w programie Kadrowo-Płacowym w opcji WYKAZ PRACOWNIKÓW będzie to:

OKNOfiltrLista

(Pasek stanu pomoże Ci poruszać się po pozycjach listy). Kliknięcie jest równoznaczne z wyborem pola.

Drugą część stanowi rodzaj warunku. Jest on zależny od typu wybranego pola. W programie używane są cztery podstawowe typy pól: tekstowe, logiczne, liczbowe oraz data. Każde z nich posiada swoją listę warunków.

 

OKNOfiltrListy

Po wybraniu rodzaju warunku musimy podać jego wartość.

  • Dla pola tekstowego może to być litera lub ciąg znaków. Pamiętajmy, że przy wyszukiwaniu sekwencji liter w polach takich jak: Nazwisko, Miejscowość lub Imiona, ważnym jest podanie dużej litery w odpowiednim miejscu.
  • Dla pola liczbowego podajemy cyfrę lub liczbę. Jeśli wybierzemy warunek "pomiędzy" podajemy dwie wartości. (Możemy skorzystać z kalkulatora. Kliknięcie znaku = przeniesie bieżącą wartość do wyrażenia.)

Możemy tworzyć dowolną ilość warunków. Pamiętajmy jednak o kolejności. Jeśli w pierwszym wersie wybierzemy kody z zakresu 50 do 150, następny warunek będzie sprawdzany w przefiltrowanych danych, gdzie rekordy będą zawierać się w zaznaczonym wcześniej przedziale.

Po wprowadzeniu pierwszego warunku, a później każdego następnego, program automatycznie filtruje dane i wyświetla tylko te rekordy, które spełniają podane warunki. Drugą czynnością natychmiast wykonywaną przez program jest zamiana podanego przez operatora warunku na wyrażenie. Znajduje się ono w dolnym bloku okna filtra.

OKNOfilter

Każdy operator może własnoręcznie podać wyrażenie. Pamiętajmy jednak, że po pierwsze jest to bardziej pracochłonne, a po drugie łatwiej o pomyłkę (literówki).

Warto jeszcze zaznaczyć, że aby nasze wyrażenie zawierało pewne warunki w nawiasach, musimy przesunąć je w prawo. (W przedstawionym obok przykładzie pozycje "Komorka równy 1" oraz "Komorka równy 2"). W tym celu należy (ustawiając wcześniej kursor na odpowiednim warunku) kliknąć prawy przycisk myszki, aby pojawiło się dodatkowe menu. W nim znajduje się pozycja Indent, która przesunie warunek w odpowiednie miejsce. Outdent cofa funkcję indent, przesuwając warunek w lewo.

W omawianym oknie możemy korzystać ze skrótów klawiaturowych:

INSERT

Dodawanie nowego warunku.

DELETE

Kasowanie warunku.

CTRL + DELETE

Kasowanie wszystkich warunków.

CTRL + strzałka w prawo

Przesuwanie warunku w prawo w celu stworzenia "podwarunku", czyli wyodrębnieniu go w wyrażeniu w nawiasie.

CTRL + strzałka w lewo

Powrót do głównej listy warunków.

SHIFT + CTRL + S

Zapisywanie dodatkowych informacji dotyczących podanego warunku w notesie.

SHIFT + CTRL + L

Odczytanie informacji z notesu.

Ikony do obsługi okna znajdujące się na zakładce Filtr

IKONAsrubokret

Budowanie składni warunków na podstawie wprowadzonego w dolnym bloku wyrażenia.

IKONApytajnik

lub F12

Włączanie filtrowania bazy danych. Funkcja ta działa, jeśli wprowadzamy warunki w postaci wyrażenia w dolnym bloku okna (górny blok jest pusty).

IKONAgumka

Kasowanie aktywnego filtra.

Zakładka druga służy do archiwowania list warunków.

OKNOfillrLista

Górny blok zawiera listę wszystkich zapisanych w danej opcji i dla konkretnego operatora (hasło przy uruchamianiu programu) warunków. W kolumnie Filtr znajduje się ikona kartki z literką A. Po jej kliknięciu na ekranie wyświetlone zostanie okienko dialogowe umożliwiające korektę wyrażenia. Jeśli jest to "a" (małe) wiemy, że okno dialogowe jest puste. Dolny blok to również wyrażenie bieżącej pozycji.

Możemy dopisywać, aktualizować lub kasować pozycje, wykorzystując dostępne w oknie ikony. Są to:

IKONAdyskietka

Aktualizowanie bieżącego filtra. Wyrażenie zostanie zastąpione nowym, tym, które znajduje się na zakładce Filtr w dolnym bloku.

IKONAdyskietki3

Dopisywanie nowego filtra. Jeśli na zakładce pierwszej znajduj się nowy filtr, wystarczy w tym momencie nazwać go i przekopiować przy pomocy ikonkiIKONAdyskietka.

IKONAnozyczki

Kasowanie pozycji.

IKONAkartoteka

Kliknięcie tej ikony spowoduje załadowanie aktywnego filtra do bieżących ustawień. Innymi słowami, przeniesienie do zakładki Filtr, a tym samym przefiltrowanie według niego bazy danych.

Zobacz także

Ikony do obsługi Baz Danych

Podgląd Raportu

Grupowanie Kolumn

Edytor Wydruków RAVE