Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Składniki LP

Dostęp do opcji:

program KP BILANSkp

program Księga Express PRO BILANSkpirPRO

BANERdobraRada

Przed przystąpieniem do tworzenia własnych składników powinniśmy przeczytać do końca ten rozdział.

W programie, który Państwo zakupili, przygotowana została kolekcja składników, która w większości firm może być zastosowana do naliczania płac. Natychmiast Tym z Państwa, dla których jest ona niewystarczająca, z pewnością będzie jednak dobrą wskazówką jak powinny być tworzone składniki list płac. Prześledzenie przygotowanych pozycji pomoże przy tworzeniu własnych składników.

Wprowadzenie

Składniki list służą do wyliczania płac i są najważniejszą częścią modułu. Bazując na składnikach należy skonstruować szablony list. Prawidłowe zdefiniowanie, (a tym samym późniejsze działanie) ma decydujący wpływ na jakość wykonywanej przez operatora pracy.

Aby zrozumieć istotę tego zagadnienia, należy wyobrazić sobie pracownika, wykonującego listy płac w firmie. Osoba ta potrzebuje wielu informacji do sporządzenia listy płac. Część z nich pamięta (ogólne zasady liczenia premii), a część znajduje się w dokumentach posegregowanych w kilku miejscach. Na przykład, aby obliczyć zasiłek rodzinny sięga do spisu dzieci danego pracownika. Podobnie postępuje w wielu innych sytuacjach. W przypadku systemu płacowego wszystkie informacje o pracownikach są skatalogowane w formie indeksu i aby wyliczyć prawidłowo płacę, program musi mieć podane, w którym momencie, jakie dane należy poddać obliczeniom. Ścieżka postępowania, czyli wykonywania kolejnych działań matematycznych to Szablon Listy Płac, natomiast składniki to informacje o sposobie liczenia (działania matematyczne) oraz o miejscu pochodzenia wartości. Reasumując Składniki listy to szereg informacji (przeznaczonych dla komputera) określających sposób liczenia naszych płac. Na ich podstawie program ustali wartości, które powinny być uwzględnione oraz funkcje matematyczne, które winny być wykonane, aby wynik tych działań był prawidłowy.

Poprawność i trafność skonfigurowania składników zależy w dużej mierze od doświadczenia pracownika wykonującego listy płac, który bez komputera również także opracowywał schemat działań prowadzących do wyliczenia płac. Teraz obliczenia będą prowadzone przez komputer, który musi jednak poznać zasady (obowiązujące w naszej firmie) tworzenia list. Wspomniane zasady to działania matematyczne wskazujące komputerowi sposób liczenia poszczególnych składników płac. Przypisanie każdemu ze składników odpowiedniego wzoru funkcji należy właśnie do zadań operatora, który wie, co, z czym należy pomnożyć, podzielić czy odjąć, aby końcowy wynik przeliczeń stanowił prawidłową płacę.

Jak należy tworzyć listę składników?

Aby zrozumieć cel przygotowywania składników, należy zdać sobie sprawę z tego, że dane, które program będzie pobierał do obliczeń, znajdują się w różnych miejscach naszej aplikacji. Składniki są pewnego rodzaju drogowskazami połączonymi z instrukcją obsługi. Brzmi to być może zawile, ale tak na prawdę tworzenie składników oraz ich sposoby działania nie są zbyt skomplikowane. Pamiętajmy, że tworząc listy płac ręcznie, również musieliśmy wyciągać dane z kilku różnych teczek, półek czy szuflad. Co miesiąc wykonywaliśmy te same czynności. W przypadku pracy z komputerem składniki wprowadzamy tylko na początku. Później troszczymy się jedynie o dostarczenie wszystkich danych, według których program (znając już mechanizm działań) naliczy płace.

OKNOskladniki

Oprócz kodu oraz nazwy znajdziemy tu również: Z - pochodzenie składnika - informacja o tym skąd pobierana jest wartość, kod ZUS oraz typ. Ostatnia kolumna to formuła obliczeniowa. Oczywiście ilość informacji wyświetlanych w tym oknie jest zależna od ustawień Dostosowania Układu Kolumn. W tym wypadku automatyczne ukryto większość pól, które jednak, jeśli mamy takie życzenie, w prosty sposób możemy ponownie wkleić do tabeli znajdujące się w oknie.

BANERpamietaj

Funkcja ta, dostępna po kliknięciu ikony IKONAkartkiTabele a dokładne informacje na ten temat znajdziemy w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych.

OKNOskladniki1

Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie dane jednego składnika wystarczy (po wcześniejszym ustawieniu się na odpowiednim składniku) nacisnąć klawisz ENTER lub LKM x 2.

Niżej znajdziemy szczegółowy opis wartości, jakimi powinny być wypełnione poszczególne pola.

Składnik

  • Kod - Numer składnika, jakim będziemy się posługiwać podczas tworzenia szablonów list płac, a także przy pracy ze składnikami stałymi oraz tymczasowymi.
  • Nazwa - Opis składnika. Skrót, który będzie znajdował się w nagłówkach list płac i ich zbiorówkach.
  • Opis - Pełna nazwa składnika.

Sposób drukowania (DOTYCZY PROGRAMU BILANSkp KP)

Częścią najważniejszą, gwarantująca prawidłowe działanie programu jest poprawne zdefiniowanie parametrów składnika.

Parametry składnika

Po kliknięciuBUTTONtrojkat (ALT + strzałka w dół) na ekranie wyświetlona zostanie lista wszystkich kodów i przypisanych im nazw lub Typów składnika. Kolejne pozycje są identyczne z wymaganymi przez Zakład Ubezpieczeń. Właściwe ustawienie (wybranie z listy) kodów do danych składników, z pewnością przyspieszy nam pracę przy wypełnianiu odpowiednich dokumentów. Ustawienie typów jest niezbędne dla prawidłowej pracy systemu. Na ich podstawie, program rozróżnia, pod którymi składnikami kryję się np.: podstawa, składniki ZUS, podatki, zasiłki, itp...

Komentarz do sposobu obliczania - W polu memo możemy wpisać notatki dotyczące tego składnika. Na przykład wyjaśniające daną formułę, lub zasady, jakie powinny być zachowane przy tworzeniu tego składnika. Możemy także zostawić to pole puste.

BUTTONmemo

Konta księgowe (dotyczy programu BILANSkpKP)

Przykłady zastosowania kont księgowych:

1. Wpisujemy konkretne konto, na które składnik listy zostanie zaksięgowany.

Na przykład: 234-01.

2. Wpisujemy konto syntetyczne i automatycznie generowane konto analityczne.

Na przykład: 234-01-?????.

W miejsce pytajników program wpisze numer pracownika, uzupełniając go zerami z lewej strony (do liczby pytajników). W tym przykładzie dla pracownika z kodem 15 zapis będzie następujący: 234-01-00015.

Ten sposób rozbicia analitycznego kont, pozwala na automatyczne księgowanie w programie finansowo - księgowym danego składnika (personalnie dla każdego pracownika) np.: spłat kredytów, pożyczek, podatków itp...

Warto zaznaczyć, że używanie takich samych analityk (dla pracowników) w programie finansowo - księgowym jak kodów w programie płacowych, ułatwia i przyśpiesza pracę. W tym przypadku wszystkie składniki z tym kontem zostaną dodane i przedstawione jako jedna pozycja.

3. Księgowanie kont kręgu kosztowego.

Na przykład: KOSZTY-431

W miejsce wyrazu KOSZTY program wpisze konto z kartoteki pracownika. Na przykład: 501-01-431. Można również wykorzystać inny sposób tworzenia dekretu, z wykorzystaniem konta zespołu 5:

521-KOSZTY

Sposób pozwoli na zaksięgowanie na różnych kontach składników np.: płacy za dni przepracowane oraz płacy za czas choroby. W tym przypadku w kartotece pracownika (Wykaz Pracowników) należy wpisać końcówkę jego konta.

Sposób wyświetlania

Formuła obliczeniowa

Formuła obliczeniowa, czyli sposób liczenia danego składnika przez program, może być podana w dwojaki sposób:

  1. Jako funkcja napisana językiem programowania Delphi - dla informatyków.
  2. Jako wyrażenie matematyczne - dla każdego operatora.
  3. Tworzenie formuł odbywa się na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu znaków typu: + dodawanie, - odejmowanie, / dzielenie,* mnożenie, () nawiasy itd. Dodatkowo jednak na potrzeby tego programu przygotowana została lista kluczy-funkcji, które pomogą nam łączyć różne wartości. Na przykład pomnożyć kwotę stawki zaszeregowania z kartoteki pracownika z % premii miesięcznej z jego składników tymczasowych tak, aby w efekcie uzyskać wartość premii miesięcznej dla tej osoby. Opis działania wszystkich kluczy-funkcji znajdziemy w rozdziale - Formuły Składników List Płac.

Zobacz także

Zawartość