Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Eksport danych do Płatnika

Dostęp do opcji:

Opcja przeznaczona jest do tworzenia i eksportowania formularzy ZUS. Sposób wysyłania formularzy jest zależny od kilku ustawień, znajdujących się w górnej części okna, na paskach narzędziowych. Przede wszystkim wybieramy miesiąc rozliczeniowy. Data wysłania formularza proponowana przez system, generowana jest na podstawie informacji wprowadzonych w Parametrach Systemu w danych podstawowych. Znajdziemy tam pole na podanie "Katalogu z danymi (*.KDU) Programu Płatnika" oraz Termin przesyłania deklaracji ZUS.

Dodatkowo z opcją "wysyłania formularzy do Programu Płatnika" połączone są także:

Definicja Wspólnika:

Wszystkie w/w pola (3) tworzą pełny Kod tytułu ubezpieczenia wysyłany do PP

Wskaźniki finansowe (miesięczne):

Możemy eksportować dane (pracowników) do Programu Płatnika ZUS według:

Możemy wysłać wszystkie formularze lub tylko niektóre. Odpowiednie zaznaczamy myszką w menu okna (patrz okno poniżej).

OKNOexportPPZUS

Z okna eksportu (lewy blok) mamy dostęp do danych ZUS IKONAlozko oraz rodziny pracownika IKONAdzieci (bez potrzeby przechodzenia do okna „Wykaz pracowników”). Opcje okażą się przydatne, gdy będziemy chcieli uzupełnić lub zmienić dane wysyłane do PP. Dodatkowo możemy też edytować dane kadrowe pracownika IKONAokno.

Zestawy formularzy możemy przygotować dla każdej Grupy Pracowników. Zaznaczamy SHIFT+LKM (rekordy od ... do) oraz CTR+LKM (dowolne rekordy).

Ostatnim punktem tworzenia formularzy jest przesłanie ich do katalogu Programu Płatnika, przy pomocy IKONAfacetP lub klawisza F2. Program we wskazanym katalogu zapisze plik, zwierający wybrane formularze. W menu okna, w polu "Zapisz do pliku" znajduje się ścieżka dostępu do katalogu z programem PP ZUS. Możemy ją zmienić (IKONAkartoteka5 lub F3). Proponowana przez program nazwa pliku opiera się na bieżącej dacie.

Parametry utworzonych formularzy

W prawym bloku, w układzie drzewka znajdziemy informacje, na temat wysłanych formularzy i osób, dla których zostały przygotowane. W bloku tym dostępna jest ikona IKONAkartkaReka, która uruchamia okno ze szczegółami formularza RCA lub RSA bieżącej osoby.

BANERuwaga

Dane wspólników będą wysyłane do PP nawet bez obliczania płac dla pracowników.

Jeśli chcemy uzyskać wydruki kontrolne posługujemy się odpowiednią Ikoną do obsługi Baz Danych.

BANERwskazowka

Co należy zrobić przed wysłaniem danych do Programu Płatnika.

Zobacz także

KADRY

Wykaz pracowników

Lista płac pracowników

Raporty z list zaksięgowanych w KE

Zbiorówki Roczne