Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Funkcje do Formuł składników List płac

ASum(X,Y) , ASum(X,Y,Z),

sum - ang. sumować

Oblicza wartość składnika X z kartoteki pracownika (z list zaksięgowanych).

ASum(100,3) wynik 120,00

BANERuwaga

Program obsługuje bazy z bieżącego i poprzedniego roku. Funkcja ASum może być wywołana z miesiącem M1 oraz M2 równym ZERO, w takim przypadku zwraca nam wartość zaksięgowanego składnika z bieżącego miesiąca.

BANERuwaga

Znak “-“ jest dla programu informacją, że dane należy pobrać z roku poprzedzającego ten, wpisany w parametrach systemu.

DniMca(X)

Zwraca liczbę dni kalendarzowych miesiąca X z uwzględnieniem lat przestępnych. Dla parametru X=0 zwraca liczbę dni bieżącego miesiąca (miesiąca z aktualnie przetwarzanej listy roboczej).

DniNN(X)

Podaje ilość dni nieobecności pracownika, wpisanych w kartotece osobowej, w harmonogramie pracy dla bieżącego miesiąca.

Dla wartości parametru X zwracane są dni:

 

1. Dni robocze

2. Urlopu wypoczynkowego

 

3. Urlopu okolicznościowego

4. Urlopu bezpłatnego

 

5. Nieobecności nieusprawiedliwionej

6. Nieobecności usprawiedliwionej

 

7. Zasiłek chorobowy – Zakład

8. Świadczenie ciążowe – Zakład

 

9. Świadczenie powypadkowe- Zakład

10. Opieka nad zdrowym dzieckiem

 

11. Zasiłek chorobowy ZUS

12. Świadczenie ciążowe ZUS

 

13. Świadczenie powypadkowe ZUS

14. Zasiłek macierzyński

 

15. Zasiłek wychowawczy

16. Zasiłek opiekuńczy

 

17. Świadczenie rehabilitacyjne

18. Inne 1

19. Inne 2

 

 

 

Liczby od 1 do 19 odpowiadają numerom z Harmonogram pracy. Należy pamiętać, że liczba kolejna przypisana jest do konkretnego rodzaju nieobecności. Dlatego jeżeli użyjemy funkcji DniNN(1), program obliczy nam z harmonogramu ilość dni roboczych, natomiast jeśli użyjemy funkcji DniNN(4), otrzymamy liczbę dni urlopu bezpłatnego, itd. Ilość wybranych dni z kalendarza osobistego pracownika, użyta zostanie do wyliczenia wynagrodzenia, więc pamiętajmy o tym, aby kalendarz każdego pracownika wypełnić na czas, odpowiednimi danymi.

Przykład:

DniNN(2) dla pracownika Kowalskiego wyniesie 3, jeżeli był on 3 dni na urlopie wypoczynkowym w danym miesiącu i miał on te dni zaznaczone w swoim harmonogramie.

DniNZ

Zwraca liczbę dni, w których pracownik nie był zatrudniony w bieżącym miesiącu. Funkcję możemy zastosować do wyliczenia płacy zasadniczej przy uwzględnieniu jego dni nieobecności (płaca musi zostać pomniejszona)

Przykład:

xRound(Sum(98)*(30-Sum(4,19)-DniNZ)/30, 2)

DniRob(X)

Podaje ilość dni roboczych dla miesiąca X ( dni wpisane w Parametrach Systemu).

Jeżeli X=0, to podaje ilość dni roboczych dla bieżącego miesiąca.

Przykład:

DniRob(0) dla pracownika Kowalskiego wyniesie w miesiącu styczniu np.: 22, gdyż tyle było dni roboczych w Zakładzie Kowalskiego. Funkcja ta nie odnosi się do konkretnego pracownika, tylko pobiera ilość dni roboczych (firmy w danym miesiącu) jako liczbę potrzebną do przeliczeń np.: wynagrodzenia zasadniczego Kowalskiego.

W zależności od sposobu liczenia w danym zakładzie niektórych składników wynagrodzenia - jeśli pracownik był w lutym 3 dni na urlopie wypoczynkowym, wtedy wynagrodzenie zasadnicze musi być pomniejszone o nieobecności.

Kolejność jest następująca:

Wynagrodzenia zasadnicze dzielone jest przez ilość dni roboczych, a następnie pomnożone przez liczbę dni pracy (patrz funkcja DniPracy(0)), czyli obecności pracownika.

Natomiast jego wynagrodzenie za 3 dni urlopu liczone jest na innych zasadach, np. jako średnia z trzech miesięcy, przypadająca na jeden dzień i pomnożona przez liczbę dni urlopu.

ETAT

Funkcja zwraca współczynnik wymiaru czasu pracy wpisany w kartotece osobowej pracownika w opcji Wykaz Pracowników. Wartość podana jest w postaci ułamka np. 3/4, wynikiem będzie współczynnik 0.75

(W programie BILANSkpWykaz Pracowników - Dane o zatrudnieniu - Zatrudnienie - Wymiar czasu pracy,

W programie BILANSkpirWykaz pracowników)

GODZ(x)

Funkcja oblicz liczbę godzin z kalendarza pracownika GODZ(x) gdzie x:

If(L,X,Y) if - ang., jeżeli, jeśli

Jest to funkcja logiczna, często stosowana w wyliczaniu list płac. Jej ogromne znaczenie spowodowane jest tym, że program przy liczeniu kolejnych składników listy, ciągle musi “decydować”, co powinien wybrać.

Każdy użytkownik powinien sobie zdawać sprawę z zasad jej działania.

Funkcja ta składa się z trzech parametrów. Rezultatem działania jest podanie parametru X, jeżeli wartość L (wyrażenie logiczne określające parametr X) jest prawdziwe, w przeciwnym wypadku podaje parametr Y.

Przykład:

Obliczanie zasiłku wychowawczego

IF(sk(827)=1,sk(832),IF(sk(827)=2,sk(833),0))

Jeżeli wartość składnika (stałego) 827 wynosi 1 to funkcja podaje wartość składnika 832, dla wartości 2 podaje wartość składnika 8Składniki 832 i 833 mogą być typu "2" - ze zbioru składników listy płac.

Dla funkcji IF dopuszczalne są operatory logiczne: = równy, > większy, < mniejsze, <>różny.33, w przeciwnym wypadku (np. składnik 827 nie występuje) podaje wartość 0,- (brak uprawnień do zasiłku wychowawczego).

Parametry('X')

Funkcja zwraca wartość zasiłków, kosztów, podatków itp. zawartych w Parametrach Systemu.

X jest nazwą pola bazy danych PARAM.ADT zapisaną w pojedynczych "uszach".

Przykład:

Parametry('Koszty1') - koszty uzyskania zwykłe

Parametry('Koszty2') - koszty uzyskania podwyższone

Parametry('SK_Emerytalne') - procent składki na ub. Emerytalne

Podatek(X,Y)

Oblicza stawkę podatkową (współczynnik %), uwzględniając progi podatkowe zawarte w Parametrach Systemu.

X - kod składnika Brutto do opodatkowania,

Y - współczynnik podwojonej górnej granicy podatkowej dla rozliczających się wspólnie z małżonkiem (liczba 2). Wszystkie inne wartości tego parametru traktowane są jako 1.

Przykład:

Podatek(602,SK(900))

602 - kod składnika brutto

900 - kod składnika stałego zawierającego ew. współczynnik 2

BANERuwaga

Nie musimy wprowadzać składnika stałego 900 z wartością jeden. Podatek(602,1) - gdy nie mamy pracowników z podwójną granicą.

Przykład:

xRound(xRound(Sum(620),0)*Podatek(300,Sk(882))-Sum(610),1)

620 - Netto do opodatkowania (po odjęciu składek i kosztów).

300 - Ogółem przychody Brutto do opodatkowania.

882 - Składnik Stały (podwójny próg podatkowy).

610 - Ulga podatkowa.

BANERuwaga

Nie musimy definiować pracownikom składnika stałego z wartością 1. Wartość ta przyjmowana jest domyślnie.

PoleBazy('PARAMETRY', 'Pr_Wypadkowe'), PoleBazy('ZUS', 'Kod_Tyt_Ubezp2')

W związku ze zmianą stawki procentowej Składki Ubezpieczenia Wypadkowego, która teraz zależy od „parametrów” firmy, została ona dodatkowo zdefiniowana w Parametrach Systemu (Parametry są indywidualne dla każdej firmy w bieżącym roku). W module Płacowym, dostęp do tej wartości możemy uzyskać właśnie za pomocą tej funkcji:

Funkcja pobiera dane z następujących baz (pisanych dużymi literami i w pojedynczych "uszach"):

'OSOBY'

'ZUS'

'PARAMETRY'

'WSPOLNICY' - przy deklaracjach w programie BILANSkpir

Sk(X)

Funkcja Sk(X) odwołuje się do innego składnika X Stałego, bądź Tymczasowego pracownika (patrz funkcja Splata(X,Y)). Nie przelicza, a tylko odwołuje się (najczęściej w przypadku potrzeby skorzystania z danego składnika przy używaniu innych funkcji).

(W programie BILANSkpStałe; Tymczasowe W programie BILANSkpirStałe oraz Tymczasowe)

Na przykład:

Składnik 130 naszej listy płac liczy 20 % premii od stawki zasadniczej bez względu na inne czynniki:

Formuła jest następująca: sum(sk(800)*0.2) gdzie Sk(800) jest pomnożone przez 0.2 (inaczej 20%). Sk(800) jest odwołaniem się do składnika 800, gdzie umieszczono stawkę pracownika, np. w wysokości 1000 zł.

Rezultatem będzie suma 200 zł.

Splata(X,Y)

Spłata kredytu. Funkcja szeroko stosowana do rozliczeń spłacanych kwot kredytu. Jeżeli chcemy potrącać pracownikowi, co miesiąc z wypłaty, pewną ustaloną kwotę np.:

wtedy nie musimy pamiętać, co miesiąc o tych potrąceniach, gdyż program sam będzie pobierał z zadeklarowanej kwoty nazwijmy to kredytu X wyznaczone raty spłat Y.

System za pomocą tej funkcji potrąca odpowiednią kwotę, aż do wyczerpania kredytu. Za każdym razem po wykonaniu operacji i po zaksięgowaniu listy (!!!!!!), automatycznie obniżane jest saldo kredytu o spłacone raty, aż do zera.

BANERuwaga

Saldo kredytu X musi być zdefiniowane w Składnikach stałych. Rata Y może być składnikiem stałym lub może być podawana jako liczba. Przykład:

Splata(852,sk(853)) - Saldo kredytu jest pod kodem 852, a rata pod kodem 853 w zbiorze składników stałych.

Splata(852,50) - Saldo jw. Rata dla wszystkich pracowników 50 zł

Staz(X)

X - oznacza ilość lat.

Podaje aktualny staż, jeżeli przepracowany okres czasu jest większy od parametru X. Wartość zwracana jest jako współczynnik tzn. dla 5% stażu będzie 0.05

Do prawidłowego działania funkcji należy w kartotece pracownika w opcji PRACOWNICY - Wykaz Pracowników, wypełnić pola:

Aktualny staż

Data zmiany stażu

Data przyjęcia do pracy (w obecnym zakładzie)

Program oblicza bieżącą datę jako 01.mm.rrrr gdzie:

~ mm oznacza miesiąc, dla którego sporządzana jest lista np. 01

~ rrrr - rok (wpisany w parametrach systemu) np. 1999

BANERuwaga

W bieżącej dacie przyjmowany jest zawsze pierwszy dzień miesiąca np. 01.05.1998. Jeżeli bieżąca data jest mniejsza od daty zmiany stażu (w kartotece), wtedy funkcja zwraca aktualny staż (z kartoteki), w przeciwnym wypadku do aktualnego stażu dodawany jest jego przyrost z parametrów systemu. Jeżeli bieżąca data jest większa bądź równa dacie zmiany stażu, to podczas zapisu listy (klawisz F9 w przygotowaniu list) następuje aktualizacja pól:

Aktualny staż (zwiększenie o przyrost stażu - w Parametry Systemu).

Sum(X) i Sum(X,Y)

X,Y - oznaczają kody składników, które należy sumować

Formuła oblicza sumę wartości składnika (X) lub sumę wartości dla przedziału od składnika X do składnika Y dla bieżącej listy.

Nie jest wymagane uzupełnianie zerami składników o kodach poniżej 100. Dla kodu 021 wystarczy wpisać 21. Funkcję można stosować także z jednym tylko parametrem, wówczas zwracana jest wartość podanego składnika.

Przykład:

Sum(21,25) - podaje sumę składników od 21 do 25, czyli 21+22+23+24+25

Sum(100) - podaje wartość składnika 100

Funkcję stosujemy do sumowania składników aktualnie przetwarzanej listy roboczej. Oczywiste jest, że funkcja może sumować składniki o kodach mniejszych niż kod składnika aktualniej obliczanej formuły.

xRround(X,Y) round - ang. zaokrąglać

Zaokrągla wartość parametru X w zależności od parametru Y.

Przykład:

xRound(1425.75,-3) = 1000.00

xRound(1425.75,-2) = 1400.00

xRound(1425.74,-1) = 1430.00

xRound(1425.74, 0) = 1426.00

xRound(1425.74, 1) = 1425.70

xRound(1425.74, 2) = 1425.74

Jest to zwykła funkcja matematyczna, służąca do zaokrąglania liczb. Podczas przeliczania listy płac, niektóre składniki muszą być zaokrąglone do: 10gr. , 1 grosza, całych złotych (np. przy obliczaniu podatku czy składki ZUS.)

Może być również funkcją wewnętrzną, tworzącą bazę dla innej, wykorzystującej liczby całkowite do dalszego przeliczania wartości.

BANERuwaga

Funkcję xRound należy stosować we wszystkich formułach obliczeniowych, w których wykorzystujemy mnożenie bądź dzielenie.

Należy ustawić zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku (1-go grosza).

Na przykład: xRound(sum(100)*Sk(850)/100,2)

BANERpamietaj

Jeśli wszystkie składniki zaokrąglone będą do pełnego grosza, wtedy nie będzie problemów z uzgodnieniem zbiorówek.

ZasRP(X,Y)

Funkcja stosowana do obliczenia kwoty oraz ilości osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.

X=1 zasiłek rodzinny, X=2 zasiłek pielęgnacyjny

Y=1 kwota zasiłku, Y=2 ilość osób uprawnionych do zasiłku

Przykład:

ZasRP(1,1) - kwota zasiłku rodzinnego

ZasRP(1,2) - liczba osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego

Do prawidłowego działania funkcji muszą być wypełnione stawki zasiłków w Parametrach Systemu oraz zaznaczone uprawnienia odpowiednich członków rodziny w danych o rodzinie pracownika (F10 lub) w opcji Wykaz Pracowników.

Zus(X)

Funkcja korzysta z danych zawartych w bazie ZUS.ADT. Dzięki jej zastosowaniu możemy znacznie ograniczyć konieczność definiowania dodatkowych Składników Stałych.

Parametr X przyjmuje wartość od 1 do 14:

(1)

Zwraca cały kod tytułu ubezpieczenia (sześć cyfr). Otrzymana wartość jest liczbą, dlatego dla kodu 011000 zwracana jest liczba 11000.

 

(2)

Zwraca tylko kod tytułu ubezpieczenia (cztery cyfry). Otrzymana wartość jest liczbą, dlatego dla kodu 0110 zwracana jest liczba 110.

 

(3)

Zwraca kod: ustalone prawo do emerytury lub renty:

0 - nie ma ustalonego prawa;

1 - ma ustalone prawo do emerytury;

2 - ma ustalone prawo do renty.

(4)

Zwraca kod: stopień niepełnosprawności:

0 - nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności;

1 - lekki stopień niepełnosprawności;

2 - umiarkowany stopień niepełnosprawności;

3 - znaczny stopień niepełnosprawności.

 

(5)

Kontrola bieżącej daty obliczonej jako 1-szy dzień miesiąca, za który obliczana jest lista, z datą końcową okresu, na jaki orzeczony został stopień niepełnosprawności. Jeżeli bieżąca data jest większa to zwracana jest wartość zero. W przeciwnym wypadku jeden.

 

(6)

Podlega ubezpieczeniu emerytalnemu 1=Tak, 0=Nie.

(7)

Podlega ubezpieczeniu rentowemu.

 

(8)

Podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

 

(9)

Podlega ubezpieczeniu wypadkowemu.

 

(10)

Wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym.

 

(11)

Wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem rentowym.

 

(12)

Wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

 

(13)

Kod stopnia niezdolności do pracy.

 

(14)

Kontrola bieżącej daty obliczonej jako 1-szy dzień miesiąca, za który obliczana jest lista, z datą końcową okresu, na jaki orzeczony został stopień niezdolności do pracy. Jeżeli bieżąca data jest większa to zwracana jest wartość zero. W przeciwnym wypadku jeden.

Zobacz także

Dane kadrowo-płacowe

Składniki LP

Źródła

Składniki List Płac dołączone do programu

Szablony List Płac w programie KE

Słowniki ZUS w KE