Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Świadczenia lub przerwy

IKONAkaretkalub Alt +F3 Świadczenia lub przerwy

Każdy pracownik z listy posiada własną kartotekę Nieobecności / Świadczeń. Ich wykaz znajduje się w zakładce numer 1(Lista świadczeń) i zawiera dane posegregowane w kolumnach. Zakładka nr 2 (Definicja) to komplet danych dotyczących jednego, bieżącego zwolnienia. Przy wprowadzaniu nowej pozycji (INSERT lub IKONAkartkaPusta), program automatycznie uruchamia okno drugiej zakładki. Na początek wybieramy typ nieobecności. Możemy posłużyć się podpowiedzią po kliknięciu BUTTONtrojkat(lub F4). W zależności od typu wyświetlane lub blokowane są inne pola oraz wprowadzane odpowiednie wartości i kody. Następnie zaznaczamy zakres dat, gdy pola będą aktywne dla świadczeń okresowych, w których daty są wymagane. Jeśli naciśniemy ENTER, po wprowadzeniu drugiej daty, ilość dni zostanie wyliczona automatycznie. Jeżeli wprowadzamy np. Zasiłek porodowy lub pogrzebowy, to w polu tym należy podać liczbę zasiłków.

Po podaniu numeru zwolnienia, należy wprowadzić kod Rodzaju świadczenia oraz Kod choroby. W tych polach również możemy skorzystać z podpowiedzi. Wystarczy kliknąć BUTTON3kropki(lub F12), a na ekranie wyświetlone zostanie okno z odpowiednim Słownikiem ZUS. Wybranie pożądanej pozycji i akceptacja klawiszem ENTER spowoduje wpisanie jej w pole.

Druga część okna (prawa) zawiera Podstawy z 6 lub 12 miesięcy (wyboru dokonujemy w pierwszym polu, nad tabelami). Podczas rejestrowania Nieobecności/Świadczeń, można wybrać podstawy z 6 lub 12 miesięcy oraz dodać 1/12 „trzynastki”. Podstawy służą do obliczenia średniej na bazie której zostanie naliczone wynagrodzenie za czas świadczenia. Jeżeli w programie posiadamy już zapisane dane z poprzednich miesięcy, to możemy skorzystać z dodatkowej pomocy, przycisków poniżej listy podstaw.

Do pomocy przy wypełnianiu pól, mamy dwa klocki: BUTTONobliczi BUTTONwprowadz, które zajmują się wpisaniem danych do tabeli. Pierwszy z nich jednak dodatkowo przelicza wynagrodzenie pracownika w stosunku do całego miesiąca (jeśli na przykład osoba pracowała tylko kilka/kilkanaście dni). Drugi klocek wprowadza wartości prosto z kartoteki bez żadnych kalkulacji. Po naciśnięciu klawisza ENTER na ostatniej kwocie (z m-ca -6 lub Trzynastki), program przechodząc do pola Podstawa (w lewym bloku - Obliczanie wynagrodzenia), automatycznie wylicza średnią wartość. Dane wynagrodzenia ujęte jest w trzech pozycjach: Podstawa, Procent do wypłaty, (np. 80% lub 100% wypłaty danego świadczenia; wartość ta zależy od aktualnych przepisów ZUS) oraz (kwota) Do wypłaty.

Gdy program stwierdzi przekroczenie kwoty zasiłków wypłacanych przez zakład (za dużo dni), zgłosi odpowiedni komunikat przed wyjściem z opcji. Dodatkowo informacja o tej sytuacji wyświetlana jest w dolnej linii okna. Należy podzielić zwolnienie na świadczenie wypłacane przez zakład i przez ZUS, dzieląc jedno zwolnienie na dwie pozycje!!!.

Wprowadzone tutaj wypłaty zasiłków chorobowych (ZUS i Zakład) zostaną automatycznie zapisane wraz z dniami do składników tymczasowych, po kliknięciu IKONAnozyczki1. Podobnie jak: zasiłki wychowawcze, porodowe, dni przerwy w pracy (przerwa w opłacaniu składek). Z danych tymczasowych informacje te trafiają do list roboczych, a następnie po ich zaksięgowaniu mogą zostać wysłane do formularza RSA.

Ogólnie można powiedzieć, że jest to moduł wymiany danych z formularzami ZUS-RSA. W celu prawidłowego podania danych, muszą być wpisane wszystkie (odpowiednie dla naszego zakładu) typy składników. Zobacz także Składniki List Płac.

BANERuwaga

1. Po aktualizacji informacji, przed wyjściem z okna, należy pamiętać o zapisie.

2. Wydruk Kartoteki świadczeń lub przerw pracownika zawiera obliczoną dzienną stawkę zasiłku.

3. Aby dane automatycznie wypełniły harmonogram pracy należy kliknąć IKONAkalendarz1.gif.

4. Po skasowaniu zwolnienia, musisz poprawić dane w harmonogramie, ręcznie modyfikując pola.

Okno obsługujemy także przy pomocy Ikon do baz danych.

DODATEKOWO w programie KADROWO - PŁACOWYM BILANSkp

Jeśli chcemy zobaczyć całą listę zwolnień lekarskich nie tylko dla bieżącego pracownika, ale dla wszystkich osób, wtedy korzystamy z opcji z Głównego Menu Ikon (pod tą samą ikonąIKONAkaretka) lub z Menu Głównego - Pracownicy - Świadczenia i przerwy.

Po aktualizacji informacji, przed wyjściem z okna, należy pamiętać o zapisie.

Wydruk Kartoteki świadczeń lub przerw pracownika zawiera obliczoną dzienną stawkę zasiłku.

Zobacz także

Wykaz pracowników

Okno edycyjne

Wyszukiwanie - F4

Składniki Stałe - F6 oraz Tymczasowe - F7

Dane ZUS

Umowy - Zlecenia

Dane o rodzinie - F10