Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Składniki Stałe - F6 oraz Tymczasowe - F7

IKONAkartkaNoteslub F6 Stałe składniki

Kartoteka stałych składników bieżącego rekordu.

Bardzo często zdarza się, że do prawidłowego wyliczenia płacy pracownika, potrzebne są indywidualne dane. Przeważnie dotyczą dodatków, na przykład: stażowego, spłat zaciągniętych pożyczek, potrąceń alimentacyjnych, itd. Okno to służy właśnie do wybierania składników, które nie dotyczą wszystkich pozostałych pracowników. Należy zdefiniować pozycje, które przez dłuższy czas, będą brały udział w naliczeniu płacy danej osoby. Po kliknięciu tej ikony, na ekranie wyświetlone zostanie okienko z wybranymi składnikami. (Otwarte po raz pierwszy jest oczywiście puste.)

 

OKNOwpSkladnikiS

Naciśnięcie klawisza INSERT, pozwoli na utworzenie nowej pozycji. Kod oraz nazwisko i imię pracownika umieszczone zostanie w nazwie okna edycyjnego.

Wybieramy kod składnika. W zależności od rodzaju składnika wpisujemy odpowiednią wartość. Jeśli nie jesteśmy pewni, co należy wpisać w polu wartość, wtedy należy jeszcze raz przestudiować zagadnienie SKŁADNIKI LIST PŁAC.

Możemy (ale nie musimy) także podać okres, w jakim składnik będzie brał udział w naliczaniu płacy. Nie zapomnijmy więc o prawidłowym podaniu dat ważności. Na koniec pozostaje zapisanie informacji ikoną BUTTONzapisz. Posługujemy się nią również po zaktualizowaniu wcześniejszych danych. Aby otworzyć okno edycyjne istniejącej pozycji naciskamy ENTER lub LKM 2x.

PRZYKŁADY:

· Wartość "1" - NIE naliczamy pracownikowi Ulgi.

· Wartość "2" - naliczamy ulgę w podwójnej wysokości.

· Domyślnie przy braku tego składnika program naliczy Ulgę w wysokości podstawowej.

Jeśli uruchamiamy opcję z Menu Głównego - Pracownicy - Składniki Stałe, wtedy musimy wpisać kod pracownika, jeśli znamy, a jeśli nie wybrać go z dostępnej listy (kliknięcie BUTTON3kropkilub F12).)

IKONAnozyczki1lub F7 Składniki Tymczasowe

Jest to bufor składników, które w większości przypadków są wymieniane (rejestrowane i kasowane) w cyklu miesięcznym. Składniki Tymczasowe w pewnych przypadkach wypełniane są automatycznie:

Podobnie jak przy stałych składnikach, należy wprowadzić w tym oknie pozycje, dotyczące konkretnej osoby. Różnica polega na okresie, w którym dany składnik będzie miał wpływ na wyliczanie płacy. Jeśli komuś jednorazowo musimy coś doliczyć lub odliczyć, wtedy właśnie wykorzystamy tę opcję.

Po obliczeniu listy i jej zaksięgowaniu, Składniki Tymczasowe należy SKASOWAĆ, aby nie zostały pobrane do przeliczeń w następnym miesiącu. PAMIĘTAJMY o TYM !!!!

Opcja kasowania dla jednego pracownika w bieżącym oknie znajduje się pod ikoną IKONAnozyczki(lub F8). Można również jednorazowo skasować Składniki Tymczasowe wszystkich pracowników:

Ważnym zastosowaniem Składników Tymczasowych, jest możliwość wpisania dowolnego składnika z listy płac i nadanie mu Własnej wartości. Oczywiście możemy to zrobić nawet dla składnika wyliczanego. Wówczas podczas tworzenia listy płac, składnik zostanie wpisany z taką wartością jaką ustaliliśmy "ręcznie", bez "zwracania uwagi" na jego definicję (czytaj formułę obliczeniową).

Zobacz także Składniki Tymczasowe otwierane z Menu Głównego. Jest to ta sam opcja, ale podobnie jak przy składnikach stałych, dopisywanie startuje z listy wszystkich składników tymczasowych, jakie zostały wystawione dla poszczególnych pracowników.

Zobacz także

Wykaz pracowników

Okno edycyjne

Świadczenia lub przerwy

Wyszukiwanie - F4

Dane ZUS

Umowy - Zlecenia

Dane o rodzinie - F10