Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Umowy - Zlecenia

IKONAkartkaReka lub F9 Umowy - Zlecenia

Okno przeznaczone do tworzenia Umów-Zleceń oraz do wystawiania odpowiednich do nich rachunków. Z wszystkich utworzonych w tym miejscu dokumentów, powstanie biblioteka.

Możemy (lecz nie musimy) rejestrować tutaj Umowy Zlecenia oraz Rachunki. W oknie tym wprowadzamy kolejne umowy i rachunki dla danego pracownika. Po zapisaniu Rachunku jego dane trafiają do Składników Tymczasowych a następnie do tworzonej listy płac. Jeżeli nie interesują nas dobrodziejstwa jakie daje nam ta opcja, to możemy wykonać listę UZ wprowadzając wartość Brutto UZ (Kod 760) do Składników Tymczasowych.

Jednak dzięki wprowadzaniu danych UZ w tej opcji uzyskujemy:

umowazlecenie2

Po pierwszym uruchomieniu tej opcji okno składa się z dwóch pustych bloków oraz Paska Ikon. Większość z nich jest już znana z poprzednich stron opisu. Poniżej krótkie przypomnienie.

IKONAdrzewoRozwin

Rozwiń całą strukturę.

IKONAdrzewoUkryj

Ukryj strukturę.

IKONAdrukarka

Wydruk Dokumentu.

Wydruk aktywnego dokumentu: Umowy-zlecenia lub rachunku.

IKONArave

Projektowanie Rave.

Jeśli chcemy dokonać korekty dołączonego do programu projektu umowy, bądź też rachunku do niej, posługujemy się generatorem RAVE.

IKONAnozyczki1

Składniki Tymczasowe.

Dostęp do okna składników tymczasowych, w celu wybrania odpowiednich pozycji.

IKONAnarzedzia

Składniki List Płac.

Dostęp do okna Składników Listy Płac, w celu wybrania odpowiednich pozycji do prawidłowego wypełnienia umowy-zlecenia. (Ikona dostępna w programie Kadry-Płace)

IKONAnozyczki

Kasowanie Dokumentu.

Oprócz znanych nam już ikon w oknie znajdziemy dwie nowe:

IKONAkartkaPusta

  • Nowa Umowa

W prawym bloku okna znajdują się pola potrzebnych do tworzenia nowej umowy. Program podpowiada nam kolejny wolny numer. Następnie wybieramy (z dostępnej listy BUTTON3kropkilub F12) Kod tytułu ubezpieczenia, ustalone prawo do emerytury lub renty oraz stopień niepełnosprawności. Dalsze pola określają datę zawarcia umowy oraz okres jej trwania. Po podaniu kwoty, na jaką zawarta została umowa, należy zaznaczyć, czy na rachunku mają być uwzględnione pozycje określające zapłatę składek społecznych. W ostatnim, największym polu wpisujemy zakres czynności, jakie musi wypełnić osoba, z którą zawierana jest umowa.

Po zapisaniu danych BUTTONzapisz, okno jest gotowe do rejestrowania nowej umowy.

IKONAkartkaReka

  • Nowy Rachunek dla bieżącej umowy

W polu pod numerem umowy, program podpowiada kolejny numer rachunku. (Do jednej umowy możemy mieć kilka numerów rachunków). Data wystawienia proponowana jest taka sama jak data zakończenia trwania umowy. Program podpowiada również kwotę BRUTTO, ale możemy ją zmienić.

W dolnej części okna znajdują się 3 klocki. Kliknięcie pierwszego z nich BUTTONoblicz, spowoduje przeliczenie wartości w polach. Jeżeli w umowie, dla której wystawiamy rachunek zadeklarowaliśmy znakiem BUTTONfajka"płaci składki społeczne", wtedy podczas edycji rachunku aktywne będą pola Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas tworzenia Rachunku do UZ program oblicza Składkę ZUS na Wypadkowe pobierając stawkę z Parametrów Systemu (danej Firmy). Jeżeli w Parametrach stawka jest równa 0 (zero), to stawka pobierana jest ze Wskaźników finansowych (są one ogólne dla całego programu).

Można wystawić kilka rachunków do jednej umowy. Na przykład umowę zawarto na okres 6-ciu m-cy, a rachunki wystawiano miesięcznie. Zapisanie Rachunku spowoduje dopisanie odpowiednich danych do Składników Tymczasowych, a następnie pobranie ich podczas tworzenia listy. Wymagane jest jednak odpowiednie ustawienie typów składników dla Umów-Zleceń. Zobacz Składniki list Płac.

Przed wyjściem z opcji pamiętajmy o zapisie BUTTONzapisz.

Zobacz także

Wykaz pracowników

Okno edycyjne

Świadczenia lub przerwy

Wyszukiwanie - F4

Składniki Stałe - F6 oraz Tymczasowe - F7

Dane ZUS

Dane o rodzinie - F10