Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Przelewy

Dostęp do opcji:

Programy do sprzedaży BILANSfeBILANSgmBILANSme

Program Księga Express PRO BILANSkpirPRO

Po wejściu do opcji na ekranie wyświetlone zostaną pozycje, które odpowiadają ustawianym automatycznie zakresom. Oznacza to, że jeśli uruchomimy opcję po raz pierwszy (w ogóle lub w bieżącym dniu) okno będzie puste. Gdy jednak w danym dniu wystawimy jakieś przelewy, odpowiednie pozycje zostaną wyświetlone.

Okno obsługujemy także przy użyciu Ikon do Baz Danych.

OknoPrzelewy

Przygotowanie przelewu rozpoczynamy od uruchomienia nowego okna edycyjnego. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz INSERT lub ikony IKONAkartkaPusta,IKONApnPlus. W pierwszej kolejności podajemy Kod Banku, w którym nasza firma posiada konto i chce z niego przekazać pieniądze.

Poprawne wypełnienie danych w słownikach Banków oraz Kontrahentów, gwarantuje szybszą pracę podczas wystawiania przelewów, ponieważ nie trzeba każdorazowo wpisywać numerów kont. Jeśli nie znamy kodu banku, posłużmy się listą podpowiedzi dostępną w polu Nazwa (po kliknięciu BUTTONtrojkat lub F4).

OKNOprzelew

Pierwszy bank oraz numer rachunku dotyczy naszego konta. Jeśli posiadamy kilka rachunków bankowych, należy wszystkie wprowadzić w opcji Funkcje - Dane Firmy.

Po wybraniu odpowiedniego banku, kolej na informacje o przelewie.

BANERuwaga

Pole termin nie może zostać puste. Program, aby wyświetlić wystawione przelewy sprawdza, czy mieszczą się one w wybranym zakresie. Gdy napotka na niewypełnione pole, uzna, że rekord ten nie mieści się w podanym okresie.

Następnie wybieramy (BUTTONtrojkat/F4) Grupę Kod kontrahenta. Jeśli poprawnie (czytaj rzetelnie) wypełniliśmy pola w słownikach kontrahentów, wówczas pozostałe dane wypełnią się automatycznie po zatwierdzeniu kodu firmy, której chcemy przelać pieniądze. W przeciwnym wypadku dane dotyczące nawy banku numeru rachunku oraz adresu kontrahenta musimy wprowadzić.

BANERwskazowka

W programie możemy skorzystać z podpowiedzi. Naciśnięcie klawisza F12 lub kliknięcie ikony BUTTON3kropki, spowoduje wyświetlenie kartoteki z transakcjami nierozliczonymi danego kontrahenta. Możemy wybrać jedną pozycję, kilka lub wszystkie. Zaznaczania odpowiednich rekordów rozpoczynamy po kliknięciu ikony IKONAkartkaMarker. Po "podświetleniu" rekordów klikamy ikonę IKONAstrzałaZielona, która przeniesie odpowiednie dane do okna przelewu. W polu treść wpisane zostaną wszystkie opisy pozycji, a w polu kwota łączna suma wybranych sald.

Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk BUTTONzapisz.

BANERdobraRada

Z pewnością każdy operator wie, co należy wpisać w polach: Kwota oraz Treść. Warto jednak jeszcze raz powiedzieć kilka słów na temat Daty. Przygotowując przelew wcześniej pamiętajmy, aby wpisać dzień, w którym dokument ten zostanie do banku przekazany. Ponad to warto przyjąć zasadę sporządzania przelewów w momencie powstania płatności. Jeśli wpiszemy datę upłynięcia terminu płatności (lub na przykład 1 dzień przed jego upływem), wtedy program będzie za nas kontrolował nie przekroczenie jej.

Każdy przelew, który został przekazany z naszego konta należy odnotować. Aby to zrobić musimy wpierw odszukać odpowiednią pozycję z listy. Najszybciej uda nam się odnaleźć dany rekord, wpisując odpowiednie terminy w polach zakres dat, znajdujących się w górnej części okna. Następnie otwieramy (ikonaIKONAokno lub klawisz ENTER lub LKM) okno edycyjne danego przelewu. Pierwsze pole wskazuje na to czy przelew został wykonany. Jeśli tak należy zaznaczyć je kliknięciem lub klawiszem SPACEBUTTONfajka1.

Na menu Ikon okna składają się następujące pozycje:

Filtr wyświetlanych pozycji

Wybieramy jedną z możliwości: widoczne wszystkie zarejestrowane przelewy, tylko wykonane lub tylko niewykonane.

IKONAkartkaPustalub INSERT lub IKONApnPlus

Rejestrowanie nowego przelewu.

IKONAokno

Edycja bieżącego rekordu

Kolejne pozycje dotyczą rodzaju wydruku. (Zobacz pierwszy ekran w tym topiku). Ikona IKONAdrukarka, służy do wybierania ilości drukowanych przelewów. Jeśli chcemy wydrukować tylko jeden, bieżący, wtedy klikamy ikonę drukarki lub naciskamy klawisz F5. Gdy jednak mamy do wydrukowania kolekcję przelewów, wówczas najwygodniejsze będzie wykorzystanie możliwości zaznaczania pozycji i grupowe drukowanie. Po kliknięciu znaczka BUTTONtrojkatznajdującego się za ikoną drukarki, wyświetlone zostanie menu z pozycjami:

Sposób zaznaczania rekordów zostało opisany wcześniej w opcji Ikony do obsługi baz danych. Pamiętaj, aby można było markować rekordy musi być aktywna funkcja zaznaczania (prościej "wciśnięta" ikona IKONAkartkaMarker).

W dalszej części menu znajduje się ikona IKONAe, po której kliknięciu obliczona zostanie suma wyświetlanych na ekranie pozycji. Kolejny przycisk z napisem "Wg terminów", przeprowadzi za nas operację grupowania rekordów i ustawi wszystkie pozycje według terminów zapłaty.

Kolejną linię Menu ikon zajmują pola do ustawiania filtra zakresu dat.

Główny tabela okna, w której znajduje się lista pozycji składa się z 5 zakładek. Każda z nich grupuje wystawione przelewy/wpłaty, w zależności od adresata.

1. Przelewy lub Wpłaty gotówkowe - podstawowa baza przelewów/wpłat, w której wykonywane są druki z konta naszej firmy, na konta dostawców towarów lub usług.

2. Przelewy lub wpłaty gotówkowe do US - lista wystawionych przelewów/wpłat do Urzędów Skarbowych. Podczas wystawiania druków w tej zakładce, podajemy dodatkowo kilka istotnych informacji dotyczących rozliczeń z Urzędem.

OknoPrzelewy1

Wydruk polecenia przelewu „podatkowego” zawiera w tle duży napis PODATKI.

3. Przelewy lub wpłaty gotówkowe do ZUS - lista wystawionych przelewów/wpłat do ZUS. Podczas tworzenia druków w tej zakładce, podajemy dodatkowo kilka ważnych informacji dotyczących rozliczeń z ZUS-em.

OknoPrzelewy2

4. Dokumenty zwrotne (przelewy lub wpłaty gotówkowe) - Lista przelewów/wpłat na nasze konto. W zakładce tworzymy druki przelewów lub wpłat gotówkowych, w których sami jesteśmy odbiorcami. Opcja przydatna, gdy na przykład wysyłamy towar za zaliczeniem pocztowym.

5. Wpłaty na własne konto - baza wpłat gotówkowych na nasze konta bankowe.

1gd

Korzystam z gotowych druków podatkowych 4 przelewy na A4. Nadruk nie trafia w pola.

Jeżeli nie trafia, to nie pozostaje nic innego jak "delikatna" korekta w projekcie RAVE. Można ustawić położenie całej sekcji, jeżeli wszystkie pozycje nadruku są tak samo przesunięte lub na stronie globalnej ustawić położenie poszczególnych elementów. Zmianę wykonujemy tylko w jednej "formatce", wszystkie pozostałe automatycznie zostaną skorygowane. Różnice mogą być spowodowane innymi drukami, sposobem pracy drukarki (inne początkowe marginesy, podajnik papieru itp). Jednak dzięki Generatorowi Raportów RAVE możemy dowolnie modyfikować projekt we własnym zakresie.

Zobacz także

ROZLICZENIA

Raporty Kasowe

Raporty Bankowe

Obroty finansowe (Kasa + Bank)

Rozrachunki

Rozrachunki - Zapisy, Anallizy