Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Obsługa okien

W oknach edycyjnych, czyli w tych, w których wprowadzamy informacje, poruszamy się klawiszem TAB, by przejść do następnego pola lub SHIFT+TAB by cofnąć się do poprzedniego. Do następnego pola najwygodniej przechodzimy naciskając klawisz ENTER.

Najprostsze okna w programie służą do obsługi nieskomplikowanych słowników. Na przykład Listy Banków, Urzędów Skarbowych, Stanowisk Pracy (w programie KP) itd. Przykład okna tego typu:

GRID

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno okno przedstawione obok, jak i te opisane w dalszej części tego tematu, posiadają swoje ustawienia. Aby zobaczyć makietę z preferencjami należy kliknąć PRAWY przycisk myszki. Oczywiście na ekranie w tym czasie musi otwarta być jakaś opcja. Mamy do dyspozycji kilka ustawień, które (w zależności od wyświetlanych informacji) pozwolą na dobór odpowiedniego dla nas sposobu przedstawiania informacji. Znak V przed pozycją oznacza jej włączenie.

 

 

 

 

Menu ustawień to:

 

 

 • Widoczne linie siatki tabeli - wyświetlenie na ekranie szarych linii oddzielających kolejne rekordy oraz kolumny.
 • Widoczne banery - wyświetlenie dodatkowego nagłówka dla grupy kolumn. Np.:

GRIDustawienia

GRIDgrupaKol

Banerem jest panel z wyrazem Adres, grupujący kolumny składające się na adres.

 • Widoczne nagłówki - wyświetlenie lub ukrycie nagłówków kolumn.
 • Widoczne wiersze grupowania - dodatkowy wiersz sumujący wygenerowaną grupę kolumn. Zobacz także opis opcji Grupowanie Kolumn.
 • Widoczne wiersze sumowania - wyświetlenie na końcu listy dodatkowej linii sumującej przedstawione w kolumnach wartości.
 • Ilość wierszy - dla jednego rekordu. Możemy wykorzystać w dwóch przypadkach. Pierwszy, jeśli wybrany rekord posiada dodatkowe pola (np.: dodatkowa nazwa). Drugi, jeśli chcemy oddzielić pustą linią kolejne rekordy, aby "przerzedzić" listę.
 • Szerokość wiersz - rozszerzanie wersów jest funkcją szczególnie przydatną operatorom mającym słabszy wzrok lub zmęczonych wielogodzinną pracą.
 • Kolor banera - Ustalenie koloru tła dla banera.
 • Kolor kolumny - ustalanie koloru tła dla bieżącej kolumny.

Wiele z opcji programu obsługujemy w bardzo podobny sposób. Wygląd okien oraz sterowniki są prawie takie same w większości z nich. Standardowa makieta do wprowadzania danych tworzona jest na tych samych lub podobnych zasadach, z wykorzystaniem identycznych skrótów klawiaturowych lub ikon. Są to przede wszystkim okna z danymi, które w większości składają się tylko z dwóch bloków. Pierwszy z nich (lewy) zawiera listę już wprowadzonych rekordów, natomiast drugi (prawy), umożliwia edycję danych, tj. ich wprowadzanie, korektę, przeglądanie pól aktywnego (podświetlonego) rekordu.

Kolejność występowania kolumn w lewym bloku użytkownik może ustalić według własnych preferencji. Zmiana miejsca odbywa się w prosty sposób. Chwytamy myszką nagłówek wybranej kolumny i przeciągamy ją w wybrane miejsce.

Przykłady okien występujących w programie

OKNO

 • Pasek narzędziowy

- ikony do obsługi opcji. Przy opisie poszczególnych funkcji programu, znajdziemy także charakterystykę ikon.

 • Lista rekordów danej bazy

- wykaz wszystkich pozycji wprowadzonych w danej bazie. Tabela, w której przedstawiane są informacje może składać się z dwóch grup, oddzielonych od siebie separatorami (grubymi pionowymi kreskami). Kolumny z lewej strony podziału (oznaczone w przykładzie jako 1 kod, nazwisko) ustawiono w tabeli "na stałe". Oznacza to, że przesuwając bazę w prawo lub w lewo nie możemy zmienić ich położenia. Natomiast grupa nr 2 przewija pozostałe pola całej bazy. Zakotwiczenie niektórych kolumn zostało wprowadzone umyślnie, aby operator miał lepszą kontrolę nad przeglądanymi danymi.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że program jest elastyczny i dlatego pozwala użytkownikowi zakotwiczyć dodatkowe kolumny i/lub uwolnić te zamrożone wcześniej. Tym sposobem, każdy operator może wybrać optymalne dla siebie ustawienie.

Nie zawsze zakotwiczone są dwie kolumny. Są opcje gdzie nieruchoma jest tylko jedna.

 • Lista pól jednego rekordu

- wykaz wszystkich pól bieżącego rekordu. W opcjach słownikowych część wyświetlanych w tym miejscu informacji możemy poddać korekcie (np.: błędy w nazwach kontrahentów, asortymentów itd.). Pamiętajmy jednak, że niektóre pola zostały umyślnie zablokowane przed zmianą, z uwagi na zabezpieczenie programu przed niepożądaną ingerencją, która miałaby negatywny wpływ na prawidłowe wyliczenia systemu.

Przykład: pole - stany - kartotek magazynowych. (program GM)

Nie wolno zmieniać stanu magazynowego bez zarejestrowania odpowiednich dokumentów, potwierdzających istnienie danego przychodu lub rozchodu, ponieważ sumy takich operacji nie zgadzałyby się ze stanami na odpowiednich kartotekach. Pole to jest obliczane przez program na podstawie wprowadzonych w odpowiednich miejscach informacji.

Reasumując, program czuwa by sam użytkownik nie zafundował sobie problemów.

 • Ustawienia bazy

- klocki do segregowania przedstawionych w głównym bloku rekordów. Grupowanie zwykle możemy zyskiwać w kilku wariantach, różnych w zależności od tematu opcji.

Drugi rodzaj okien występujących w programie, składa się z trzech bloków. Podobnie jak w oknie wyżej, blok A zawiera listę pozycji. W tym przypadku jest to wykaz wszystkich dokumentów Magazynowych. Blok B to lista pól jednego dokumentu (podświetlonego rekordu z grupy A). Blok C natomiast zawiera wszystkie zapisy z tego dokumentu.

OKNO1

W każdym bloku znajdują się paski przewijarki. W bloku B oraz C są tylko pionowe (dla kolejnych rekordów), ponieważ wszystkie pola (kolumny), tworzące rekordy danego bloku, mieszczą się na ekranie. Pasek pionowy porusza naszą bazę w górę i w dół. W bloku A znajduje się przewijarka pozioma, która porusza kursor w prawo i lewo po kolejnych kolumnach.

Każdy operator może dowolnie zmieniać rozmiary okna lub jego poszczególnych bloków. W tym celu "chwytamy" myszką jedną z krawędzi (okna bądź bloku) i rozciągamy lub zmniejszamy, aż do uzyskania pożądanego kształtu.

BANERpamietaj

Przed wyjściem z opcji należy wprowadzone lub uaktualnione informacje zapisać. W tym celu klikamy myszką ikonę IKONAmarker (znajdującą się na standardowym pasku ikon) lub klocek BUTTONzapisz.

Kolejnym oknem, które spotkamy w programie to okno bazy danych. Jest to okno, które umożliwia operatorowi zabawę kolumnami.

OKNObazaPersonalia

Możemy dokonać wielu zmian w tym oknie, posługując się jedynie myszką.

 1. Zmiana szerokości kolumny - "Chwytamy" myszką prawą krawędź ramki nazwy kolumny (kursor zmienia się ze strzałki na dwie pionowe kreseczki) i przesuwamy w prawo lub w lewo. Pod kursorem pojawia się pionowa kreska przebiegająca przez całą tabelę i wraz z naszymi ruchami, automatycznie zmieniana jest szerokość tej kolumny.
 2. Zmiana szerokości grupy kolumn - Gdy "chwycimy" pionową linię znajdującą się pomiędzy dwoma grupami kolumn (na przykład pomiędzy grupą Struktura a Zaszeregowanie w oknie wyżej), wówczas przesuwanie kursora w prawo lub w lewo powoduje zmianę rozmiaru wszystkich nagłówków (kolumn) w grupie z lewej strony linii (w tym przypadku Struktury). Gdy któraś z kolumn robi się węższa niż jej nazwa, częściowo zastępowana jest kropkami (Stan... zamiast Stanowisko). Zawsze układamy taki rozmiar, aby widoczne były całe ZAPISY w poszczególnych rekordach danej kolumny. W omawianym przypadku, możemy domyślić się, że Stan... oznacza Stanowisko i dlatego nie ma sensu rozszerzanie tej kolumny. Oszczędzamy tym samym miejsce, którego przy tak wielu informacjach nigdy nie jest za wiele.
 3. Zmiana miejsca występowania kolumny - " Chwytamy" nagłówek kolumny, przesuwamy go w wybrane miejsce i dopiero teraz zwalniamy klawisz myszki.
 4. Parametry w Menu okna - Po kliknięciu prawego przycisku myszki na ekranie pojawi się menu, które pozwoli na "ubarwienie" tabeli. Dokładnie menu zostało opisane na początku tego rozdziału.

Jeśli chcemy skorzystać z wszystkich możliwości, myszka jest podstawą w obsłudze tego rodzaju okna. Dodatkowo mamy jeszcze kolekcję Ikon do obsługi baz danych umieszczoną w Menu Głównym Ikon.

menuIkonBazaD

Przy ich zastosowaniu możemy nie tylko ukryć część kolumn, ale także wysłać dane do innych programów lub dokonać dodatkowych obliczeń. Szczegóły w rozdziale o Ikonach.

Kolejne standardowe okno programu to baza przedstawiona w prostej tabeli:

GMoknoObrOdbior

Do obsługi okna służą wszystkie ikony z Menu Głównego Ikon, ale kolejność występowania rekordów na ekranie nie wymaga ich zastosowania. Rady praktyczne:

 1. Możemy zmieniać kolejność kolumn. Aby przenieść kolumnę Skrót na pierwsze miejsce, przed kolumnę GR, musimy kliknąć nazwę kolumny, a następnie nie puszczając klawisza myszki, przesunąć ją w wybrane miejsce i zwolnić myszkę. Kiedy nazwa kolumny jest przesuwana, zielone strzałki wskazują miejsce jej wstawienia. Zwolnienie klawisza spowoduje przeniesienie wartości wszystkich komórek z danej kolumny w nowe miejsce.
 2. Możemy także zmienić kolejność ułożenia rekordów na ekranie według dowolnej kolumny. Zmiana taka jest wyjątkowo prosta, ponieważ polega jedynie na kliknięciu nazwy wybranej kolumny. Pierwsze kliknięcie spowoduje ułożenie rekordów w kolejności alfabetycznej od A do Z, kolejne kliknięcie zmieni je na kolejność od Z do A. W polach numerycznych kolejne klikanie zmienia ułożenie według wartości narastająco lub malejąco.
 3. Jeśli rekordy "nie chcą" się ułożyć, oznacza to, że nie zostały odpowiednio "załadowane". Aby to zmienić wystarczy uruchomić opcję "Ładuj wszystkie rekordy", znajdziemy ją w Menu Głównym - Baza Danych.

 4. Wyszukiwanie rekordu odbywa się bez wyświetlania dodatkowego okna. Jeśli chcemy odnaleźć rekord według SKRÓTU NAZWY należy:
  • Kliknąć dowolne pole, znajdujące się w kolumnie SKRÓT, aby uaktywnić całą kolumnę.
  • Nacisnąć klawisz z pierwszą literką poszukiwanego rekordu.

  Program odnajdzie pierwszą pozycje z ta literką, jeśli nie będzie to interesujący nas rekord, wpisujemy drugą literę, itd... do uzyskania pożądanego rezultatu.

Jeśli wyszukiwaną kolumną będzie Miejscowość, wtedy, aby program odnajdywał kolejne rekordy z tą samą nazwą należy naciskać klawisze CTRL oraz ENTER aż do uzyskania odpowiedniego rekordu.

Innym rodzajem okna, na które można napotkać w pracy z naszymi programami jest:

FKpaczkiSumyKont

Przykład pochodzi z programu Finansowo - Księgowego.

Ten typ okna posiada informacje pogrupowane i wyświetlane w układzie drzewka. Użytkownik decyduje, którą gałąź otworzyć. Aby to zrobić należy kliknąć znak BUTTONplusznajdujący się w pierwszej kolumnie, przed pozycją. W oknie przedstawionym wyżej otworzono tylko jedna syntetyką - 570 i dlatego znak BUTTONplus zmienił się na BUTTONminus, a odpowiednie dane zostały przedstawione poniżej. Możemy rozwinąć pełną strukturę klikając IKONAdrzewoRozwin lub ją zwinąć, używając IKONAdrzewoUkryj.

Pozostałe ikony dostępne w tej opcji, zostały opisane w rozdziale Ikony do obsługi Baz Danych.

Zobacz także

O PROGRAMIE

Pożyteczne informacje

Typowe Konwencje

Skróty klawiaturowe w KE

Wygląd programu KSIĘGA EXPRESS

Informacje ogólne o systemie

Ikony